Er zijn allerlei behandelingen van borstkanker mogelijk. Welke nodig zijn, hangt onder andere af van het stadium van de kanker en de kans op genezing. Bij de beoordeling welke behandeling in uw situatie het beste is wordt gelet op:

 • de grootte van de tumor
 • de omvang van de tumor in verhouding tot de omvang van uw borst
 • of het gaat om 1 tumor of om meer dan 1 tumor
 • het type tumor
 • de differentiatiegraad van de tumor, dat wil zeggen de mate waarin de tumor de neiging heeft om in het omliggende weefsel door te dringen
 • of de poortwachterklier (ook wel schildwachtklier of sentinel node genoemd) tumorcellen bevat
 • of en zo ja hoeveel lymfeklieren tumorweefsel bevatte
 • in hoeverre de tumor gevoelig is voor oestrogenen of progesteron
 • of de tumor de her 2 neu factor bevat, een speciaal eiwit
 • uw leeftijd, o.a. in relatie tot het al of niet in de overgang zij of die voltooid hebben
 • of er al dan niet kans is op of sprake van uitzaaiingen elders in het lichaam

Behandelvoorstel

Al deze aspecten zijn van invloed op het behandelvoorstel dat u krijgt. Het behandelvoorstel zal gaandeweg gedaan worden. Meestal start de behandeling met een operatie. Soms start de behandeling met chemotherapie. Na de operatie zijn er weer meer gegevens bekend op basis waarvan u een vervolg behandelingsvoorstel krijgt. Wij vinden het van belang dat u goed begrijpt waarom u welk behandelvoorstel hebt gekregen. De specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van borstkanker zullen dan ook veel aandacht besteden aan de uitleg hierover. Voor aanvullende uitleg kunt u terecht bij de verpleegkundig specialist oncologie (VSO).

Meestal is een combinatie van verschillende behandelingen nodig.
Soms is de borstkanker te vergevorderd om nog te genezen. Dan heeft de behandeling een ander doel: de klachten die de borstkanker veroorzaakt zo veel mogelijk beperken.
In medische literatuur wordt vaak onderscheid gemaakt tussen lokale en systemische behandelingen. Lokale behandelingen hebben direct te maken met de borst waarin de tumor zit, bijvoorbeeld een operatie en bestraling. Systemische behandelingen zijn gericht op het hele lichaam, bijvoorbeeld chemo-, immuno- en hormoontherapie.

Multidisciplinaire overlegvorm

Het behandelvoorstel en het vervolg behandelvoorstel worden besproken in het zogenaamde multidisciplinaire overleg met het UMCG. Dit overleg vindt wekelijks plaats tussen de specialisten die te maken hebben met de zorg rond borstkanker, te weten: de chirurg, de medisch oncoloog, de radioloog, de radiotherapeut, de patholoog, de VSO, de plastisch chirurg en de klinisch geneticus. Dit overleg is bedoeld om elke situatie zorgvuldig te bekijken vanuit meerdere invalshoeken en om te bereiken dat behandelingen zo goed mogelijk worden afgestemd op de situatie van de individuele patiënt en worden uitgevoerd volgens de actueel geldende richtlijnen. Het behandelvoorstel wordt uiteraard met u besproken en toegelicht. Daarbij komen ook alternatieven aan bod en de voor- en nadelen van de verschillende behandelopties.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback