De Cliëntenraad van het Ommelander ziekenhuis geeft patiënten een stem. In de spreekkamer, in de kliniek, in en om het ziekenhuisgebouw en bij de bestuurders. We kijken vanuit het perspectief van de patiënt mee in allerlei beleidsdocumenten en overleggen regelmatig met de Raad van Bestuur over de toekomstige ontwikkeling en te maken keuzes voor ons ziekenhuis. We gebruiken uw ervaringen om de zorg en diensten van het Ommelander ziekenhuis  steeds beter aan te laten sluiten bij uw wensen en behoeften. Daarmee komen we op voor uw belangen en dragen we bij aan de kwaliteit van zorg.

Wij hechten grote waarde aan een gezonde samenwerking in een gezond ziekenhuis, in een gezonde omgeving. Daarom staat bij ons de persoonsgerichte zorg voorop.

Onze kernwaarden zijn: samen, betrokken en onafhankelijk.

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van patiënten. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018. Zo heeft de cliëntenraad inspraak op het beleid van het ziekenhuis. 

Speerpunten cliëntenraad

Speerpunten van de cliëntenraad zijn :

  • Persoonsgerichte zorg
  • Achterbanraadpleging

Plannen en verslagen cliëntenraad Ommelander Ziekenhuis

De cliëntenraad werkt met een jaarlijks werkplan, het plan voor 2024 verschijnt hier binnenkort.

Wil u een overzicht wat de cliëntenraad in het afgelopen jaar heeft gedaan? Klik dan hier.

Missie van de cliëntenraad

Wij behartigen en zetten ons in voor de belangen van clienten van het Ommelander Ziekenhuis. Wij doen dit vanuit cliëntenperspectiefOnze kernwaarden zijn: Contact; Open; Hart & Ziel; Transparant en Professioneel.

Visie van de cliëntenraad

Binnen het Ommelander Ziekenhuis staat de patiënt centraal. De cliëntenraad wenst dat dit tot uiting komt in een persoonsgerichte aanpak. Daarbij vragen we extra aandacht voor de regio en voor de gezondheid van haar bewoners.

Wij houden de kwaliteit van de zorg nauwlettend in de gaten en hebben een wakende, signalerende en adviserende functie. De cliëntenraad heeft daarom regelmatig overleg met de Raad van Bestuur, stafbestuur, VAR, OR en diverse andere overlegorganen, zowel in het Ommelander Ziekenhuis als in de regio. We hechten grote waarde aan een gezonde samenwerking in een gezond ziekenhuis, in een gezonde omgeving.

Wat kunt u voor ons doen?

Uw mening telt. Word lid van het patiëntenpanel

Kom in contact met de cliëntenraad

Uw mening telt! Heeft u vragen aan of adviezen voor de cliëntenraad, neem dan contact met ons op.U kun ons bellen op het telefoonnummer 088 – 566 2607 / 088 – 566 000. Mailen mag ook: clientenraad@ozg.nl

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Heeft u een klacht? Dan verwijzen wij u graag naar de klachtenprocedure van het Ommelander Ziekenhuis.

Wie vormen de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad wonen allemaal in de omgeving van het ziekenhuis. Sommige leden vertegenwoordigen een bepaalde groep mensen (bijvoorbeeld ouderen of chronisch zieken). Anderen vertegenwoordigen iedere willekeurige patiënt. De leden vormen samen een goede afspiegeling van de verschillende patiëntengroepen. Leden worden voor 4 jaar gekozen en zijn daarna herkiesbaar. De leden van de cliëntenraad kunnen maximaal 8 jaar in de raad zitten. Hieronder vindt u de leden van de cliëntenraad.

Hans Alderkamp 

voorzitter cliëntenraad

"Als voorzitter van de cliëntenraad wil ik opkomen voor de belangen van alle patiënten van het Ommelander Ziekenhuis.  Het is in mijn ogen van groot belang dat de patiënt zelf de regie op het leven en de gezondheid moet kunnen behouden. Als zorgvragende verkeren we in  een afhankelijkheid positie en hebben we te maken met bejegening. In dat kader is persoonsgerichte zorg als  basis van onze bejegening vanuit het ziekenhuis essentieel om gezien en gehoord te worden als volwaardig mens. Dit wil ik samen met mijn collega´s graag samen met en in richting van de zorgprofessionals voor het voetlicht blijven brengen. Laten we er samen er voor zorgen dat het ziekenhuis laagdrempelig is voor ons als patiënten."

Hans de Bruine 

lid cliëntenraad

"Tijdens een testsessie voor het meubilair voor het nieuwe ziekenhuis in Scheemda werd aan mij gevraagd of ik belangstelling had voor de cliëntenraad, er waren namelijk een aantal vacatures. Ik had  geen idee wat een cliëntenraad doet, dus heb ik mij er in verdiept. Het leek mij een mooie gelegenheid om me in te zetten voor het cliëntenbelang in onze regio, dus heb ik gesolliciteerd. Ik vind het belangrijk dat we beseffen hoe blij we mogen zijn dat we een  regionaal ziekenhuis zoals het Ommelander Ziekenhuis in onze regio hebben. Ook is het belangrijk dat de belangen van de patiënten worden behartigd .In de cliëntenraad zet ik mij daar voor in met altijd in het hoofd: “Beraadslaag met voorzichtigheid maar handel met besluitvaardigheid en geef toe met hoffelijkheid of verzet je met stelligheid”(vrij naar Charles Caleb Colton)."

Bertha de Lange

lid cliëntenraad

"Jaren geleden werd ik gevraagd om mee te denken over de inrichting en het eten voor ons nieuw ziekenhuis in Scheemda. In diezelfde tijd heb ik ook meegespeeld in de promotiefilm van het Ommelander Ziekenhuis. Na afloop werd mij gevraagd of ik in de cliëntenraad wilde participeren. Vanuit de regio Winschoten was er nog geen vertegenwoordiging en mijn interesse was gewekt. Sinds 2016 kom ik met veel plezier op voor de belangen van de patiënten in de cliëntenraad. Ik heb tot mijn pensionering gewerkt in het onderwijs en ben jaren actief geweest voor de Nederlandse Hartstichting. Daarnaast heb ik nog veel ander vrijwilligerswerk gedaan."

Angela van Dijk

lid cliëntenraad

"Als lid van de cliëntenraad vind ik het belangrijk dat ook kinderen een stem hebben in de zorg die aan hen geboden wordt. Door de samenwerking met de zorgprofessionals en het opzetten van een kinderadviesraad hopen we dit de komende jaren verder vorm te geven. Inzetten op persoonsgerichte zorg en een toegankelijk ziekenhuis voor iedereen, is hierbij één van de speerpunten."

Linda Froma 

lid cliëntenraad
“Sinds 1 januari 2024 ben ik lid van de cliëntenraad. Alle leden van het patiëntenpanel ontvingen de vacature voor lid cliëntenraad per e-mail. Dit sprak me erg aan omdat ik de belangen van patiënten belangrijk vind. Het zou dan fijn zijn om mijn aandeel hierin te kunnen leveren. In november 2023 ben ik op sollicitatiegesprek geweest en daarna kreeg ik te horen dat ik was aangenomen. Omdat ik zelf 'ervaringsdeskundige' ben als patiënt in meerdere ziekenhuizen, kan ik bepaalde ervaringen meenemen/delen als lid van de cliëntenraad. Het belang van een streekziekenhuis is erg belangrijk. Extra leuk aan mijn rol als lid van de cliëntenraad is dat ik in 2018 1 van de 30 Ommelanders was die het nieuwe ziekenhuis samen met de koning mochten openen."


Wendy Ridderman 

lid cliëntenraad

"Vanaf 1 januari 2024 ben ik lid van de cliëntenraad. Een streekziekenhuis vind ik van groot belang en ik vind het goed dat patiënten/cliënten via de cliëntenraad een stem krijgen. Na jarenlange ervaring in de zorg, zowel aan bed als op diverse poliklinieken, neem ik voldoende ervaring mee wat een bijdrage kan zijn voor onze cliëntenraad. Dus spreek uit wat u denkt en voelt, dit zal u verder brengen en is van belang voor goede zorg."


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback