Privacyverklaring

In het Ommelander Ziekenhuis Groningen hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u patiënt bij ons bent (of als uw kind patiënt bij ons is), verwerken we de persoonsgegevens van u (of uw kind).

Maar ook als u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek, contactpersoon bent van een patiënt of als u onze website bezoekt, verwerken we persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u hieronder. Meer informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website leest u in ons cookiebeleid.

Zodra u in het Ommelander Ziekenhuis komt en u wordt ingeschreven als patiënt gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer u door ons wordt behandeld gaan we uw medische gegevens verwerken in uw patiëntendossier.

Wat en waarom?

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen, dat is ook iets waar wij voor staan! Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om u de beste behandeling te geven. Uw medische gegevens, zoals wat u de arts vertelt, uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het behandelplan, hebben we daarvoor nodig. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere patiënt. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen. We bewaren uw gegevens minimaal 20 jaar na het eindigen van de behandeling.

We zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, dit is onderdeel van ons dagelijks werk. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling zijn betrokken hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een ander besluit door ons wordt genomen.

Wetenschappelijk onderzoek

In bepaalde gevallen kunnen we uw gegevens gebruiken voor onderzoek. U wordt daarover altijd geïnformeerd. Voor deelname aan een onderzoek vragen we uw toestemming.

Gegevens inzien

U mag uw persoonsgegevens en uw volledige patiëntendossier bij ons inzien. Dat kunt u aan uw arts vragen. Uw arts mag dit niet weigeren. De arts mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid. De arts hoeft ook geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen.

U mag ook om een kopie vragen van uw dossier. Lees meer hierover op onze website.

Gegevens wijzigen

U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u uw gegevens wilt wijzigen kunt u dit aangeven bij één van uw behandelaars. Als u iets wilt toevoegen aan het dossier kunt u dat aangeven bij uw arts. Uw arts zal er voor zorgen dat uw zienswijze of de second opinion aan uw dossier wordt toegevoegd.

Gegevens vernietigen

U mag vragen om het vernietigen van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. Lees meer hierover op onze website. In principe moet het Ommelander Ziekenhuis gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. Hiervan is sprake wanneer uw arts van mening is dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan toch te bewaren. Uw arts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht. Uw arts kan dan samen met u de vernietiging heroverwegen. Uw arts mag vernietiging ook weigeren als hij op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens over de facturatie van de zorg zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren. Ook in het geval het voor iemand anders van groot belang is dat uw dossier bewaard blijft kan uw verzoek tot vernietiging worden geweigerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het belang van uw kind in verband met erfelijke ziekten. De arts moet aan u kunnen motiveren waarom hij of zij uw dossier of delen daarvan niet wil vernietigen.

Bent u het daar niet mee eens en wilt u toch dat het dossier wordt vernietigd? U kunt dan uw arts om extra uitleg vragen en met hem of haar in gesprek gaan hierover. Ook kunt u bij het Ommelander Ziekenhuis een klacht indienen. Voor het indienen van een klacht kunt u terecht bij de ombudsfunctionaris. Elders op onze website vindt u meer informatie over het indienen van een klacht.

Om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens heeft het Ommelander Ziekenhuis sinds januari 2012 een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, namelijk dhr. G. Bovenhuis. Hij let op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hij is het aanspreekpunt voor patiënten en medewerkers en is bereikbaar via het e-mailadres privacy@ozg.nl.

Als u ommelanderziekenhuis.nl bezoekt verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u uw gegevens achterlaat bij het invullen van een webformulier. Deze gegevens zijn alleen in te zien door die medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis die uw vraag in behandeling zullen nemen. We geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

Meer informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website leest u in ons cookiebeleid.

Hier vindt u de algemene voorwaarden van het Ommelander Ziekenhuis. 

Toegankelijkheid website

Wij vinden het belangrijk dat iedereen onze online informatie gemakkelijk kan vinden, gebruiken en bekijken. Heeft u een vraag of tip over de toegankelijkheid van onze website? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar communicatie@ozg.nl.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback