In Nederland zijn er jaarlijks meer dan 120.000 meldingen van kindermishandeling en 100.000 van huiselijk geweld. Ook ouderen zijn regelmatig slachtoffer van geweld door mensen in hun directe omgeving; hier staat de teller op meer dan 100.000 meldingen per jaar. Slachtoffers van dit geweld zien we ook in het Ommelander Ziekenhuis. Daarom ziet het ziekenhuis het als haar verantwoordelijkheid om te streven naar een zo groot mogelijke veiligheid voor iedere patiënt, jong en oud. Hieronder leest u informatie over wat onze medewerkers doen als er zorgen zijn over de veiligheid van u en uw gezinsleden in de thuissituatie. Wat zijn de wettelijke verplichtingen en wat wil het Ommelander Ziekenhuis doen voor een ‘veilig thuis’.

Het gebruiken van de Meldcode is sinds 1 juli 2013 verplicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Professionals in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie dienen de Meldcode te gebruiken bij zorgen ten aanzien van de veiligheid van ieder gezinslid in de thuissituatie, of dit nu kinderen, volwassenen of ouderen betreft.

De Meldcode bestaat uit 5 te volgen stappen:

  1. In kaart brengen van signalen en het uitvoeren van de ‘kindcheck’;
  2. Overleggen met een collega en het raadplegen van ‘Veilig thuis’;
  3. Gesprek met de patiënt en/of ouders, verzorgers; 
  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd ‘Veilig thuis’ raadplegen; 
  5. Afwegen óf zelf hulp organiseren óf melden.

Het Ommelander Ziekenhuis spant zich in om, bij voorkeur met uw hulp, ervoor te zorgen dat de veiligheid van u en uw gezinsleden in de thuissituatie, gewaarborgd wordt.

Tijdens een behandeling van uw kind binnen ons ziekenhuis kan het voorkomen dat uw kind van top tot teen onderzocht wordt. Het is ook mogelijk dat een medewerker u specifieke vragen stelt over uw conditie en/of de conditie van uw kind.
Als de situatie aanleiding geeft tot zorgen over de veiligheid thuis van de kinderen, wordt er een melding gedaan bij ‘Veilig thuis’. Voor deze melding is uw toestemming niet nodig, wel zal u horen van de betrokken medewerker dat er een melding is gedaan.

Als u als volwassene in ons ziekenhuis wordt behandeld kan het voorkomen dat de zogeheten ‘kindcheck’ wordt uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de zorgprofessional (bijvoorbeeld arts en verpleegkundige) checkt of u minderjarige kinderen thuis heeft, waar u zorg voor draagt en of hun veiligheid gewaarborgd is.

Het gaat dan vooral om onderstaande situaties, ongeacht of u op de spoedeisende hulp of polikliniek bent of opgenomen op een afdeling: 

  • Symptomen als gevolg van huiselijk geweld, ongeacht de aard van de verwondingen; 
  • Na een zelfmoordpoging; 
  • Na een overdosis met drugs, alcohol en/of medicijnen; 
  • Symptomen ten gevolge van een psychiatrische stoornis; 
  • Signalen waardoor de medewerker zich zorgen maakt.

Bij bovenstaande situaties doen wij altijd een melding bij ‘Veilig thuis’ omdat wij geen zicht hebben op de kinderen die thuis zijn.

Niet alleen kinderen zijn onze zorg. Medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis worden ook getraind in het vroegtijdig herkennen van de specifieke signalen die erop wijzen dat de veiligheid van volwassen gezinsleden in gevaar is. Als hiervan signalen worden opgevangen dan volgen we de stappen van de genoemde Meldcode. In principe proberen wij alles in samenwerking mét u te doen. Indien door ons nodig geacht, doen wij een melding bij ‘Veilig thuis’, waarvan u op de hoogte wordt gebracht.

Na een melding zal een medewerker van ‘Veilig thuis’ contact met u opnemen en onderzoeken welke hulp thuis nodig is. Bij acuut gevaar, waarbij de veiligheid van u, een kind of een medewerker op welke wijze dan ook in het gedrang komt, kunnen wij ook de beveiliging of de politie inschakelen.

Het Ommelander Ziekenhuis streeft naar optimale en veilige zorg door goede samenwerking en communicatie. Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u een mail sturen naar signaleringhuiselijkgeweld@ozg.nl.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de aandachtfunctionaris Huiselijk geweld of leden van de commissie kindermishandeling/ huiselijk geweld, via het algemene telefoonnummer van het Ommelander Ziekenhuis: 088 - 066 1000.

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
https://www.veiligthuisgroningen.nl/

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback