De geschiedenis van het Ommelander Ziekenhuis Groningen gaat ver terug in de tijd. Ons verhaal start rond het begin van de 19e eeuw.

Foto. Op de foto: st. Lucas Ziekenhuis Winschoten vroeger

1926: Opening st. Lucas Ziekenhuis (Winschoten)

Aan het eind van de 19e eeuw wilden de katholieken in Oost-Groningen een bejaardentehuis oprichten. Verschillende pastoors zamelden hiervoor vanaf 1899 geld in.
Rond 1918 ondernamen zij in Winschoten actieve pogingen om het bejaardentehuis in een pand aan de Langestraat (op de hoek van de Gaslaan) op te richten.
In 1921 zag het toenmalig kerkbestuur (pastoor Holtel en de heren Röben en Dröge) af van het bouwen van een bejaardentehuis. Er kwamen plannen op tafel voor een ziekenhuis. De gemeente had pastoor Holtel namelijk benaderd met de vraag of de katholieken kans zagen een ziekenhuis te beginnen.

Bouw ziekenhuis dankzij Lucas Fleerkamp

Het kerkbestuur van de katholieken zag die kans, want er kwam een grote schenking binnen van f 10.000,-. Deze schenking kwam van een zekere Lucas Fleerkamp. Deze Lucas had als enige voorwaarde gesteld dat zijn voornaam verbonden moest worden aan het ziekenhuis. De 'Vereniging st. Lucas' werd opgericht. De vereniging ontwikkelde allerlei activiteiten en plannen om geld in te zamelen. Binnen een jaar hadden zij f 9000,- ingezameld. Bij stukjes en beetjes werd grond gekocht en werden plannen gemaakt.

Start bouw (1924)

In mei 1924 begon aannemer Luppes met de bouw van het ziekenhuis. In augustus werd de eerste steen gelegd. De totale bouwkosten, inclusief inventaris, bedroegen in die tijd f 192.429,91. De Zusters Franciscanessen in Nijmegen zouden voor de 'bediening' zorgen. Eind 1925 was het ziekenhuis gereed. Dr. J.H. Hommes werd benoemd tot directeur geneesheer. Op 11 januari 1926 werd het R.K. st. Lucas ziekenhuis ingewijd door deken Eppink.

De opening (1926)

Op 12 januari 1926 vond de officiële opening plaats met 50 bedden. Veertien dagen later werd de eerste patiënt opgenomen. Het totaal aantal opgenomen patiënten bedroeg in datzelfde jaar 324. Het ziekenhuis breidde uit. In 1968 werd het aantal van 240 bedden bereikt. In 1970 werd een personeelsgebouw met een huisvestingsmogelijkheid voor 110 medewerkers voltooid. Dit was een flat naast het ziekenhuis (de ‘zusterflat’).

1968: Opening Delfzicht Ziekenhuis (Delfzijl)

De na-oorlogse welvaartsgolf had grote gevolgen voor de gemeente, de haven en de bevolking van Delfzijl. Door de opkomst van de industrie steeg het inwoneraantal van Delfzijl fors. Er kwamen nieuwe woonwijken, scholen, een zwembad, een jeugdherberg en een bibliotheek. Zo ontstond ook de behoefte aan een ziekenhuis. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis was namelijk in de stad Groningen. Omdat er nog geen goed openbaar vervoer was, kostte een bezoek aan dit ziekenhuis een halve dag.

Oprichting Stichting Algemeen Protestants Ziekenhuis Delfzijl en Omgeving

Zes inwoners van Delfzijl bogen zich over de vraag of het mogelijk was in Delfzijl een ziekenhuis te realiseren. Op 9 april 1957 richtten deze zes heren de Stichting Algemeen Protestants Ziekenhuis Delfzijl en Omgeving op.

Volgens het artikel van de stichtingsakte was het doel van de Stichting “(...) het verplegen en de gelegenheid geven tot medische behandeling van zieken in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door oprichting, exploitatie en beheer van een ziekenhuis te Delfzijl”.

Start bouw (1966)

Op 15 september 1964 kreeg Architectenbureau Westerhout, Smid en Cramer te 's-Gravenhage de opdracht een plan met bestektekeningen te maken. Op 2 november 1966 werd de eerste paal geslagen.

Intussen dacht men na over een passende naam voor het ziekenhuis. Uiteindelijk werd het: Delfzicht Ziekenhuis. Deze naam werd gekozen in verband met het uitzicht op het riviertje de Delf (nu het Damsterdiep). En vanwege de naamassociatie met het ‘Dijkzicht Ziekenhuis’ in Rotterdam.

Opening ziekenhuis (1968)

In december 1968 opende de toenmalige minister van Volksgezondheid, de heer Roolvink, het ziekenhuis.
In 1996 werd besloten de officiële naam van de Stichting aan te passen en het woord 'Protestants' te laten vervallen.

Foto. Op de foto: Delfzicht Ziekenhuis Delfzijl vroeger

2008: Ontstaan Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG)

In 2008 fuseerden het Delfzicht Ziekenhuis en het st. Lucas Ziekenhuis. Vanaf die datum droegen beide ziekenhuizen de naam Ommelander Ziekenhuis Groep, afgekort: OZG. Vanuit beide locaties werd de zorg aangeboden.

Afbeelding. Logo Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG)

2015: Ommelander Ziekenhuis Groningen

In december 2015 werd het Ommelander Ziekenhuis overgenomen door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Onder het UMCG functioneert het Ommelander Ziekenhuis volledig zelfstandig. De naam wijzigde in Ommelander Ziekenhuis Groningen, afgekort: Ommelander Ziekenhuis.

Afbeelding. Logo Ommelander Ziekenhuis Groningen

2016: Start bouw nieuw ziekenhuis in Scheemda

Diverse ontwikkelingen, zowel in de regio als in de zorg maken het nodig dat het Ommelander Ziekenhuis een duidelijke strategie ontwikkelt om de beschikbaarheid van ziekenhuiszorg in de regio te waarborgen. Kijk ook op onze pagina Waarom een nieuw ziekenhuis?

Het leidde ertoe dat besloten werd dat er alleen toekomst was voor ziekenhuiszorg voor de inwoners van de regio Noord en Oost Groningen als er een nieuw ziekenhuis gebouwd zou worden op een centrale plek in de regio. Bovendien moest een duidelijke en intensieve samenwerking gezocht worden met een groot ziekenhuis. Dit nieuwe ziekenhuis moest de locaties Delfzicht en Lucas vervangen.

Nieuw ziekenhuis in Scheemda

Eind 2015 werd het Ommelander Ziekenhuis overgenomen door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Begin 2016 startte het Ommelander Ziekenhuis met de bouw van een nieuw ziekenhuis in Scheemda. Daar brengt het ziekenhuis in 2018 de locaties Delfzicht en Lucas samen.
Om delen van de zorg toch beter bereikbaar te maken voor de mensen in de regio is bovendien besloten tot het inrichten van Servicepunten in de regio. Hier kunnen zoveel mogelijk mensen terecht voor met name controle en herhalingsbezoeken.

30 juni 2018: Verhuizing naar een nieuw ziekenhuis

Op zaterdag 30 juni verhuisde het Ommelander Ziekenhuis naar een splinternieuw ziekenhuis in Scheemda. De locaties Delfzicht en Lucas gingen op die dag dicht.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback