Het Ommelander Ziekenhuis koos ervoor haar twee locaties in Delfzijl en Winschoten samen te voegen op één nieuwe locatie in Scheemda. Verschillende ontwikkelingen waren hiervan de oorzaak. In de ziekenhuiszorg gelden steeds strengere kwaliteitseisen en wordt steeds verder gespecialiseerd. In de regio Noordoost Groningen daalt de bevolking en neemt de vergrijzing toe.

Strengere eisen

De kwaliteitseisen die de medische beroepsgroepen stellen aan medische handelingen worden steeds strenger. In het algemeen geldt dat hoe vaker een handeling verricht wordt hoe beter die uitgevoerd wordt. En dat geldt ook voor medisch specialisten. We zien dat medisch specialisten de eisen die zij binnen hun eigen beroepsgroep opleggen dan ook steeds strenger maken. Sommige behandelingen konden voorheen nog uitgevoerd worden als een specialist er bijvoorbeeld 20 per jaar deed. Tegenwoordig moeten dat er minstens 40 zijn. Deze steeds strengere eisen gelden voor de meeste beroepsgroepen en vrijwel alle specialisten hebben hiermee te maken. Een belangrijke ontwikkeling, want daardoor neemt de kwaliteit van alle behandelingen in Nederland steeds verder toe.

Gevolg is echter dat met name in kleinere ziekenhuizen, met relatief weinig patiënten, steeds minder behandeling verricht mogen worden. Simpelweg omdat er zich jaarlijks niet genoeg patiënten aandienen voor een bepaalde behandeling.
Daar komt nog bij dat artsen zich steeds meer gaan specialiseren. Kon een arts voorheen binnen een vakgebied veel handelingen of bijvoorbeeld operaties zelf uitvoeren, tegenwoordig wordt per deelaspect veel meer specialisatie gevraagd. En daarmee wordt het nog moeilijker om in een klein ziekenhuis voldoende ingrepen te verrichten binnen een specifiek specialisme.

Deze ontwikkeling leidt er vervolgens toe dat het bij sommige specialismen steeds moeilijker wordt om artsen te interesseren om in een ziekenhuis te komen werken. Een arts is immers opgeleid om te behandelen en hij/zij wil dat graag vervolgens ook zo goed en zoveel mogelijk doen.

Daar komt bij dat de relatief gedateerde ziekenhuislocaties die we in Delfzijl en Winschoten hadden in de toekomst niet meer zouden voldoen aan de moderne veiligheidseisen die ook aan hedendaagse ziekenhuislocaties gesteld worden. Daarvoor zijn dan elke keer aanzienlijke investeringen noodzakelijk.

Bevolkingsdaling

De ontwikkeling hierboven werd nog eens versterkt door de al langer gaande bevolkingsdaling in de regio Noordoost Groningen. Er wonen steeds minder mensen en de verwachting is dat deze trend de komende decennia doorgaat. Dat betekent onvermijdelijk dat er ook minder patiënten zullen zijn voor de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten. Hierdoor zouden op termijn nog weer minder behandeling uitgevoerd kunnen worden in Delfzijl en/of Winschoten.

Hier tegenover stond weer dat door de vergrijzing van de bevolking die in de regio blijft wonen, de vraag naar zorg weer toeneemt. Oudere mensen worden sneller ziek en hebben meer zorg nodig dan jonge mensen. De oudere van morgen vraagt heel andere zorg dan die van nu.

Oplossing: samenvoegen in nieuw ziekenhuis

Al enige jaren geleden zagen we in dat het op den duur onmogelijk zou zijn om in de krimpende regio Noordoost Groningen twee volwaardige ziekenhuizen open te houden waar alle noodzakelijke zorg geleverd kan worden. Dit zou op termijn onvermijdelijk leiden tot sluiting van beide ziekenhuizen

De enige oplossing bleek ook al snel: beide locaties samenvoegen op één nieuwe locatie en bovendien samenwerking zoeken met een grote strategische partij. Zo komt er een ziekenhuis dat groot en sterk genoeg is en voldoende voorzien van moderne faciliteiten om ook in de toekomst van betekenis te kunnen zijn. Daarom startten wij eind 2015 met de bouw van ons nieuwe ziekenhuis in Scheemda en werden we onderdeel van het UMCG in Groningen. Daarmee zijn we erin geslaagd ziekenhuiszorg op hoog niveau te behouden voor de regio Noordoost Groningen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback