1. ORGANISATIE OMMELANDER ZIEKENHUIS GRONINGEN

De regionale functie van een ziekenhuis is van groot belang. Dat wil het Ommelander Ziekenhuis Groningen uitdragen voor de regio Noord- en Oost Groningen.
Vanaf juni 2018 is het splinternieuwe ziekenhuis in Scheemda in gebruik genomen, waar de meeste zorg wordt geboden. Daarnaast zijn er Servicepunten in Veendam en Delfzijl en worden er spreekuren gehouden in het UMCG in Groningen. 24 uur per dag wordt er basiszorg geboden met ruim 1200 medewerkers en 100 medisch specialisten.

Op dit moment werkt het ziekenhuis aan een organisatie verandering die inspeelt op de snelle en ingrijpende ontwikkelingen in de maatschappij, de schaarse beroepen, de technologische innovatie, de digitalisering en de betaalbaarheid die grote invloed zullen hebben op de inrichting en uitvoering van de zorg. Als uitgangspunt blijft de zorgvraag van de patiënt centraal staan, voor het bieden van integrale zorg, met goede coördinatie van zorg en samenwerking tussen zorgprofessionals. Het ziekenhuis ziet het als belangrijke taak voor de regio om zich niet alleen bezig te houden met zorgverlening, maar ook bij te dragen aan een gezonde leefstijl en preventie.

In de huidige fase van de organisatie transitie wordt nader invulling gegeven aan een aantal leidinggevende posities in de organisatie die dicht bij de afdelingen staan, waardoor korte lijnen worden geborgd. Dit alles met als doel een sterkere focus op de dienstverlening aan de patiënt. Er heerst een informele en persoonlijke sfeer in het ziekenhuis, met een grote drive om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de patiënt.

In verband met deze transitie van de organisatie ontstaan er in de nieuwe organisatiestructuur meerdere vacatures voor Hoofd Zorg. Meer informatie over de diverse vacatures vind je per zorgafdeling in de tekst.

Plaats in de organisatie

De zorgorganisatie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is ingedeeld in 3 clusters, namelijk Cluster Acuut, Cluster Snijdend en Cluster Beschouwend. Elk Cluster wordt aangestuurd door twee managers; De Medisch Manager is o.a. verantwoordelijk voor het medisch beleid en de medisch specialisten. De Manager Zorg en Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de aansturing van de hoofden en daarmee indirect voor de diverse multidisciplinaire teams die werken binnen de diverse zorgeenheden.
Als hoofd geef je direct leiding aan het multidisciplinaire team van de zorgeenheid. Je rapporteert aan de manager Zorg en Bedrijfsvoering.

2. FUNCTIE

Als hoofd zorg ben je direct verantwoordelijk voor het team. Je staat dichtbij de medewerkers die dagelijks zorgdragen voor de patiënten in het ziekenhuis. Je draagt actief de visie van het ziekenhuis en specifiek van jouw afdeling uit en leidt en coacht je medewerkers hierin. Naast je leidinggevende taken zit er ook een stevig bedrijfskundige kant aan je functie die niet onderschat mag worden. Je bent verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoeringstaken als het opstellen van begrotingen, ontwikkelen en implementeren van beleid op operationeel en tactisch niveau en je houdt je bezig met de doorontwikkeling en innovatie van processen. Je kijkt afdeling overstijgend om je rol als afdeling binnen de gehele keten van zorg goed te organiseren en aansluiting te vinden en houden bij de verschillende stakeholders intern en extern. De organisatie is volop in ontwikkeling en dit geeft ruimte om samen met je team te werken aan doorontwikkeling en verder in richten van de afdeling.

Wij zoeken kandidaten voor de volgende posities:

Hoofd verpleegafdeling Ouder Kind Zorg – Obstetrie & Hoofd verpleegafdeling Ouder Kind Zorg – Kindergeneeskunde (twee vacatures)
De afdeling Ouder Kind Zorg (OKZ) wordt aangestuurd door twee hoofden. De afdeling werkt volgens de visie Gezinsgerichte zorg. De hoofden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele afdeling en bedrijfsvoering en het uitdragen van de gezamenlijke visie.
De OKZ bestaat fysiek uit 2 afdelingen, waarbij een afdeling de obstetrie en kraam/neonatologie betreft en op de andere afdeling liggen neonatologie patiënten en de oudere kinderen tot 18 jaar. Een hoofd is formeel leidinggevende van de obstetrie medewerkers. Een hoofd is verantwoordelijk voor de kindergeneeskunde medewerkers.
Van groot belang is een nauwe samenwerking tussen de verschillende teams verpleegkundigen en klinisch verloskundigen, secretaresses, pedagogisch medewerkers, gynaecologen en kinderartsen, zij werken samen als één team. De afdeling vraagt een flexibele, klantgerichte werkhouding waar veel van je creativiteit wordt gevraagd. Er wordt niet alleen binnen het team veel samengewerkt, maar ook met vele andere afdelingen binnen het ziekenhuis. Je hebt als hoofd structureel en intensief contact met de regiopartners in de keten van zorg.

Hoofd Spoed Eisende Hulp
De Spoed Eisende Hulp (SEH) is de poort waar de spoed patiënten binnen komen. Samen met het hele team zorg je voor een veilige, professionele eerste opvang van de patiënt.
Je geeft leiding aan en coacht een ambitieus en specialistisch team dat zichzelf verder aan het door ontwikkelen is qua kennis en professionalisering. Er wordt op de afdeling nauw samengewerkt met arts assistenten, spoedartsen, medisch specialisten, secretaresses en de facilitaire collega’s.
Daarnaast ligt ook de focus op de samenwerking met de andere afdelingen binnen het ziekenhuis, om te zorgen voor een veilige, soepele en vlotte patiënt reis door het ziekenhuis.
Je hebt als Hoofd Spoed Eisende Hulp tevens structureel en intensief contact met de stakeholders intern en in de regio.

Hoofd Acute Opname Afdeling
De Acute Opname Afdeling (AOA) is een relatief nieuwe afdeling binnen het ziekenhuis. De afdeling heeft als doel het garanderen van een adequate en veilige zorg voor de acuut (niet-electief) opgenomen patiënt. Deze patiënten worden aangemeld vanuit de spoedeisende hulp of de polikliniek. Samenwerking met deze afdelingen is cruciaal. Op de AOA zal binnen 48 uur het behandelplan van de patiënt worden opgesteld. Binnen deze periode zal de patiënt weer naar huis gaan, of opgenomen worden in de kliniek.
Flexibiliteit en creativiteit worden hiervoor zowel van het team als het hoofd gevraagd en veel en nauwe samenwerking. Op de afdeling is er een nauwe samenwerking met de arts assistenten, de medisch specialisten en de secretaresses. Daarnaast is er intensief contact met de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de diagnostiek.
Je geeft leiding aan en coacht een jong en ambitieus team dat zichzelf verder aan het door ontwikkelen is qua kennis en professionalisering. Jullie werken gezamenlijk aan de verdere inrichting van het proces om deze afdeling goed te borgen in de organisatie.
Als hoofd van deze afdeling draag je de functie van de afdeling uit binnen het gehele ziekenhuis en zoek je actief de samenwerking en verbinding.

Hoofd Medische Beeldvorming
De afdeling Medische Beeldvorming wordt in zijn geheel aangestuurd door twee hoofden. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het uitdragen van één visie. Je geeft als hoofd leiding aan een multidisciplinair team dat van belang is voor het gehele ziekenhuis. Vele afdelingen maken namelijk gebruik van jullie dienstverlening. Je coacht je team in deze belangrijke dienstverlenende opgave en werkt gezamenlijk aan een zo soepel mogelijk proces.
Enerzijds dien je de regio verwijzers en patiënten zo snel mogelijk te bedienen en anderzijds moet je met het team flexibel en snel kunnen schakelen in het bemannen van de verschillende mobiliteiten om ook intern verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis te kunnen bedienen.

Hoofd OK – Recovery en anesthesiemedewerkers
Het operatiecomplex van het Ommelander Ziekenhuis Groningen bestaat uit twee teams, waar het team recovery en anesthesiemedewerkers er een van is, samen met het team operatieassistenten. De OK is een drukke afdeling waar planning en logistieke processen van groot belang zijn. Je hebt te maken met enerzijds planbare zorg en anderzijds spoedeisende zorg, waar de juiste balans in dienstverlening constant gezocht moet worden. Samenwerking is het sleutelwoord voor deze afdeling, voor en na een operatie werken verschillende medewerkers voor een patiënt om de benodigde zorg te leveren. Je geeft leiding aan een gespecialiseerd en multidisciplinair team dat je coacht in hun dagelijkse werkzaamheden en waarmee je gezamenlijk werkt aan de interne samenwerking en optimalisatie van processen Het is in deze functie van belang kennis van de OK mee te brengen om snel in te kunnen stappen in het proces.

Hoofd Verpleegafdeling dagbehandeling
Het team verpleegkundigen op de verpleegafdeling dagbehandeling draagt zorg voor het gehele dagelijkse proces van verpleging binnen de kliniek. De bezetting van de afdeling kan hier per dag en per dagdeel verschillen, er vindt veel wisseling op deze afdelingen plaats. Het proces van bezetting, doorstroom en communicatie met aanpalende afdelingen is van belang om de continuïteit en kwaliteit van de te bieden zorg te kunnen waarborgen. Je geeft leiding aan een multidisciplinair team en coacht ze in continue verbetering van het zorgproces.

Hoofd Polikliniek – KNO, Kaakchirurgie en oogheelkunde
Het OZG werkt aan het vernieuwen van haar zorg- en logistieke processen. Een van de onderdelen is dat er steeds flexibeler met de afspraken en locaties van poliklinieken wordt om gegaan. Hierdoor wordt ruimte en tijd bespaard. Dit komt enerzijds doordat er meer centraal aangestuurd kan worden en de werkvloer strakker in gericht kan worden. De poli’s KNO, Kaakchirurgie en Oogheelkunde maken hier deel van uit en maken gezamenlijk met de overige poliklinieken gebruik van de faciliteiten. Logistieke processen dienen goed georganiseerd en geborgd te worden op deze afdeling, om te zorgen dat medewerkers op het juiste moment op de juiste plaats worden ingezet, patiënten op de juiste locatie worden aangemeld en ook de juiste hulpmiddelen op de juiste tijd op de juiste locatie aanwezig zijn.

Afdelingsmanager Apotheek van het ziekenhuis
De Apotheek van het ziekenhuis bestaat uit een geïntegreerde afdeling van poliklinische- en klinische farmacie. Door een nauwe samenwerking tussen de Klinische Farmacie en de poliklinische Apotheek, realiseert de afdeling, samen met voorschrijvende artsen, specialistische farmaceutische zorg op maat voor alle patiënten. Er wordt gewerkt volgens de vigerende (kwaliteits-) richtlijnen van de beroepsorganisaties en het ziekenhuis, maar ook met een slagvaardige, flexibele en kritische instelling.
In duaal verband met de gevestigd ziekenhuisapotheker en in nauwe afstemming met de manager Zorg & Bedrijfsvoering geef je leiding aan de Apotheek van het ziekenhuis met een team van ca 25 apothekersassistenten en een aantal ondersteunende medewerkers. Dit betekent dat je in principe samen met de gevestigd ziekenhuisapotheker verantwoordelijk bent voor de werkzaamheden en het borgen van werkprocessen die door de medewerkers van de afdeling worden uitgevoerd. In samenspraak met de ziekenhuisapotheker(s) dien je invulling te geven aan het farmaceutische beleid, zowel klinisch als poliklinisch, de verbinding te maken tussen de (ziekenhuis) apothekers en de werkvloer en het zelf organiserend vermogen van de afdeling te versterken.

Indien je voorkeur hebt voor een van de functies graag deze vermelden in de sollicitatiebrief

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Leidinggevende multidisciplinaire zorgteam;
• Sturen op patiënt- en medewerkers tevredenheid;
• Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en het nemen van regelruimte binnen het team;
• Kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting en -inzet waarborgen;
• Ontwikkeling en implementatie van operationeel en tactisch beleid als afgeleide van het tactische- en strategische beleid van het cluster en het vastgestelde organisatiebeleid;
• Input leveren voor strategisch beleid aan manager zorg en bedrijfsvoering;
• Het optimaliseren en borgen van bedrijfsvoering processen op de afdeling;
• Juiste afstemming met medische staf en andere stakeholders binnen en buiten de organisatie voor een efficiënt en effectief zorgproces;
• Benodigde deskundigheidseisen van medewerkers bevorderen en bewaken;
• Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van complexe werkprocessen;
• Uitvoeren van kwaliteitsmetingen en sturen op verbeteringen waar nodig, hierbij staat het bewaken van de continuïteit van zorg centraal;
• Organisatiejaarplan vertalen naar afdelingsjaarplan en daarin opstellen begroting voor de eigen afdeling;
• Resultaatverantwoordelijk voor eigen afdeling, het budget en de processen;
• Periodiek vervullen van consignatiedienst voor de organisatie.

4. PROFIEL

• Afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO niveau aangevuld met een managementopleiding;
• Kennis van bedrijfsvoering;
• Meerjarige leidinggevende ervaring in een veranderende omgeving;
• Visie op en kennis van ontwikkelingen in de gezondheidszorg;

5. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

• Leiderschap
• samenwerkingsgericht
• Ondernemend
• afdeling overstijgend
• Overtuigingskracht
• Rolvast
• vernieuwend
• Analytisch
• Strategisch
• Netwerker intern en extern

6. OMMELANDER ZIEKENHUIS GRONINGEN BIEDT JOU

De organisatie is volop in ontwikkeling en dit geeft ruimte om samen met je team te werken aan doorontwikkeling en verder in richten van de afdeling. Je functie is een uitdagende leidinggevende functie waar je met veel stakeholders kunt samenwerken aan passende zorg voor de regio Noord- en Oost Groningen, dichtbij de patiënt en laagdrempelig.

De functie wordt ingeschaald in FWG 60, cao ziekenhuizen. Exacte inschaling vindt plaats op basis van aanwezige kennis en ervaring. De functie betreft een dienstverband van 0,78 – 1,0 FTE.

De wervingsprocedure vindt tegelijkertijd zowel intern als extern plaats. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

7. CONTACT EN SOLLICITEREN

De werving en selectie wordt gedaan door BeljonWesterterp, klik hier om naar de website te gaan om te solliciteren. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Nienke Rooda, via telefoonnummer 06-2915 9797. 


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback