Wat is een calamiteit?

Wij streven naar een optimale zorgverlening voor de patiënt. Toch komt het voor dat een behandeling anders uitvalt dan voorzien. Soms met ernstige schade  aan de patiënt tot gevolg. De schade kan het gevolg zijn van een complicatie of een calamiteit.

Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op het handelen van een zorgverlener. Deze is voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig dat aanpassing van het (be)handelen noodzakelijk is dan wel sprake is van onherstelbare schade. Een complicatie is niet vermijdbaar en ook niet verwijtbaar.

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg. Deze heeft tot de dood van een patiënt of tot een ernstige schadelijke gevolg voor een patiënt geleid. Deze definitie staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Behandeling van een calamiteit

Iedere zorginstelling (en dus ook het Ommelander Ziekenhuis) is verplicht om calamiteiten in de patiëntenzorg te melden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Vervolgens dient de organisatie uitgebreid onderzoek te doen naar de toedracht en daaruit verbetermaatregelen te formuleren. Dit alles heeft als doel herhaling te voorkomen. De inspectie beoordeelt of een calamiteit goed is onderzocht en of er voldoende lering is getrokken uit de gebeurtenis.

Onderzoek calamiteit en interne onderzoekscommissie

De behandeling van calamiteiten krijgt in ons ziekenhuis veel aandacht. Als er een mogelijke calamiteit heeft plaats gevonden melden de zorgverleners dit bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeelt in overleg met onafhankelijke medisch specialisten of er inderdaad sprake is van een calamiteit en meldt dit bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Vervolgens vraagt de Raad van Bestuur de interne onderzoekscommissie een onderzoek te verrichten.

Dit onderzoek vindt plaats volgens de PRISMA methodiek. Deze methode richt zich op de achterliggende basisoorzaken die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de calamiteit. Na analyse volgt de afhandeling van de calamiteit en opvolging van verbeterpunten.

Bij een calamiteit willen we weten wat er mis is gegaan, maar ook hoe we kunnen voorkomen dat het nogmaals gebeurt. Er wordt gesproken met de betrokken zorgverleners en vaak ook met de patiënt of eventueel zijn/haar naasten. Nadat zorgvuldig onderzoek is gedaan worden de patiënt en/of familie/nabestaanden op de hoogte gesteld en worden de verbeterpunten in werking gezet.

Lees meer:

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback