Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft een speciale vaatrisicopolikliniek voor patiënten met een vaatziekte en/of vanwege risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. U bent door uw behandelend arts naar ons verwezen.

Op de vaatrisico-polikliniek werkt een specialistisch verpleegkundige met als aandachtsgebied hart- en vaatziekten (vasculaire ziekten). Deze verpleegkundige werkt nauw samen met de internist en biedt aan patiënten met vaatziekten ondersteuning en begeleiding.

Het bezoek aan de specialistisch verpleegkundige duurt ongeveer een uur. Tijdens dit bezoek worden de eventuele aanwezige risicofactoren in kaart gebracht en met u besproken.
Tevens wordt met u doorgesproken uw leefstijl en de relatie tussen de leefstijl en het optreden van hart- en vaatziekten. Met leefstijl bedoelen we de dagelijkse gewoonten: wat we eten en drinken, of we roken en hoeveel we bewegen.

Aansluitend aan het bezoek aan de specialistisch verpleegkundige vindt er een gesprek plaats met de internist. Dit gesprek duurt ongeveer een kwartier.

Na het gesprek met de internist en de specialistisch verpleegkundige wordt naar aanleiding van de gegevens en bevindingen, in uw aanwezigheid een behandelplan voor u opgesteld met als doel het risico op het optreden van (nieuwe) hart- en vaatproblemen te verminderen.

Risicofactoren
De kans op een aandoening van de slagaders is groter wanneer bij iemand risicofactoren voor slagaderverkalking aanwezig zijn. Risicofactoren zijn onder andere: 

 • Een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed 
 • Een verhoogde bloeddruk 
 • Roken 
 • Diabetes mellitus (suikerziekte) 
 • Eiwit in de urine 
 • Overgewicht 
 • Gebrek aan lichaamsbeweging 
 • Erfelijke factoren

Door het in kaart brengen van deze risico’s kan duidelijk worden of u een grotere kans heeft op het ontstaan van (nieuwe) hart- en vaatziekten. In de tweede plaats zijn de meeste risicofactoren te behandelen door een aanpassing van de leefstijl en/of met medicijnen.

Behandeling
De behandeling van vaatziekten bestaat uit onder andere: 

 • Het nemen van (preventieve) maatregelen om verdere toename van de ziekte te voorkomen. 
 • Het reguleren van uw bloeddruk, uw bloedsuiker en het cholesterolgehalte in uw bloed.

De vaatrisico-polikliniek
Het doel van uw bezoek aan de vaatrisico-polikliniek is een screening aan de hand waarvan een behandelplan kan worden opgesteld. De screening bestaat uit een aantal onderzoeken en gesprekken, die wij hierna kort beschrijven.

De bijbehorende formulieren zijn u tegelijk met de afspraakbrief en een brochure toegestuurd.

Onderzoeken tijdens uw bezoek
Tijdens uw bezoek aan de vaatrisico-polikliniek, dat in het algemeen 60-75 minuten zal duren, kunnen zo nodig nog de volgende metingen verricht worden:

 • Bloeddruk
 • Lengte en gewicht

Bloeddrukmeting
Iedere keer dat het hart samentrekt wordt een hoeveelheid bloed in de slagaders gepompt. Hierdoor wordt de druk in de slagaders hoger. Tijdens de ontspanning van het hart daalt de bloeddruk weer. De hoogste druk door het samentrekken van de hartspier wordt de bovendruk genoemd, de laagste druk tijdens de ontspanning is de onderdruk.
Een te hoge bloeddruk die langer bestaat, is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Van een te hoge bloeddruk zelf wordt meestal niets gemerkt. Ook wordt in de meeste gevallen geen oorzaak gevonden voor de hoge bloeddruk.

De bloeddruk wordt gemeten met behulp van een opblaasbare manchet om de arm die hard opgepompt wordt en vervolgens langzaam leegloopt. Hierdoor wordt de doorstroming van de arm heel even geblokkeerd. Dit kan geen kwaad. De druk waarbij het hart net een beetje bloed langs de manchet kan pompen is de bovendruk. De druk waarbij ook tijdens de ontspanning van het hart bloed langs de manchet kan, is de onderdruk. Omdat de bloeddruk schommelt gedurende de dag, is meer dan een meting nodig om vast te stellen of u een te hoge bloeddruk heeft.

Ook na activiteit is de bloeddruk vaak hoger. Daarom wordt bij de vaatscreening de bloeddruk gemeten als u een tijdje rustig gezeten heeft. Soms is de bloeddruk aan de linker arm anders dan aan de rechter arm.
Daarom wordt de bloeddruk aan beide armen gemeten.

Ook een halfuur bloeddrukmeting kan een onderdeel zijn van het screeningsprogramma. Indien nodig zal ter zijner tijd een 24-uurs bloeddrukmeting verricht worden.

Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen: 

 • telefoonnummer 088 – 066 1000


Bronvermelding:
Bij de ontwikkeling van deze brochure is gebruik gemaakt van de brochure van het UMC St. Radboud te Nijmegen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback