Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft een speciale polikliniek voor patiënten met een diabetisch voetprobleem. Op deze polikliniek werken deskundigen van verschillende disciplines samen om u de best mogelijk zorg te geven.

U wordt door meerdere specialisten gezien met voorafgaand een bloedonderzoek en eventueel een vaatonderzoek op het vaatlaboratorium (functieafdeling).

Minimaal 2 dagen voorafgaand aan de afspraak dient u bloed te laten prikken bij een laboratorium van Certe. Dit kan in het Ommelander Ziekenhuis of bij u in de buurt (zie bijgevoegd labformulier).
Voor het bloedprikken moet u nuchter zijn.
Houdt u er rekening mee dat het polikliniekbezoek geruime tijd in beslag kan nemen. Om een eventuele hypo (lage bloedsuiker) te voorkomen, adviseren wij u altijd iets te eten mee te nemen in verband met langere wachttijden.
Daarnaast is het van belang dat u de schoenen meeneemt of draagt die het meeste gedragen worden. Tevens neemt u mee een recent medicatiepaspoort en eventuele insuline of orale medicatie voor de behandeling van uw diabetes.

Bent u voor een afspraak verhinderd, laat u ons dit uiterlijk 24 uur van tevoren weten. Dit kan door telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de polikliniek Chirurgie via het algemene telefoonnummer 088 - 066 1000. U kunt ook mailen naar diabetischevoetpoli@ozg.nl. Bij tijdige afzegging kunnen wij een andere patiënt inplannen.

Onder de diabetische voet verstaan wij een verscheidenheid aan voetafwijkingen. Deze afwijkingen kunnen ontstaan door onder andere neuropathie (zenuwbeschadiging), limited joint mobility (verandering van voetvorm) en andere gevolgen van metabole stoornissen, die meestal in combinatie met diabetes voorkomen.

Een voetenspreekuur maakt het mogelijk om in een vroegtijdig stadium intensieve, multidisciplinaire zorg te bieden. Om het risico van amputatie te verkleinen is een goede voetcontrole, een goede wondbehandeling en infectiebestrijding belangrijk.

De voornaamste oorzaken voor het ontstaan van voetwonden bij diabetes zijn: 

 • slechte doorbloeding van de voet en tenen door vaatvernauwing; 

 • het snel ontstaan van huidbeschadigingen, vanwege afwijkingen van de voetstand (platvoeten, spreidvoeten, hamertenen) die geleidelijk optreden door verlies van weefsel in de voet. Dit weefselverlies ontstaat enerzijds door een verminderde bloedvoorziening, anderzijds door een zenuwschade door de diabetes (autonome neuropathie); 

 • ook een verminderd gevoel (diabetische neuropathie) leidt tot huidbeschadigingen. Huidbeschadigingen ontstaan voorts door extreme eeltvorming op plaatsen op de voet waar veel druk op staat, zoals de toppen van de tenen, de bovenzijde van de teengewrichten, de zijkanten van de voet, de binnen- en buitenkant van de enkel en de hiel.

Tijdens het eerste bezoek worden de volgende onderzoeken gedaan:

 1. algemene screening door de verpleegkundige; voorgeschiedenis en neven diagnose. Verder controle van temperatuur, kleur en de huid van de voeten (droog, schilferig, uitslag), vochtophoping in voeten en benen. Voorts controle van de voedingstoestand, mobiliteit en thuissituatie;

 2.  wondinspectie en screening waarbij een eventuele wondkweek of röntgenfoto gemaakt wordt bij verdenking op infectie;

 3. pijnscreening en bestrijding van pijnklachten; 

 4. de podotherapeut doet onderzoek naar uw gevoel in de voeten (neuropathie) en de stand van uw voeten, drukplekken en eeltvorming; 

 5. de doorbloeding van uw voeten en benen worden vooraf onderzocht via een EAI ( enkel-arm index). Dit is een vaatonderzoek om te bepalen of iemand vernauwingen heeft in de slagaders van de benen. Voor het bepalen van de (EAI) wordt de bloeddruk van de enkels en de bovenarmen gemeten. De verhouding tussen de bovendruk in de onderbenen en de armen is de EAI. Gevolgd door een eventueel duplex onderzoek (echo). Beide onderzoeken vinden plaats op het vaatlaboratorium (functieafdeling).
  Indien het noodzakelijk is volgt er nog onderzoek via een CT–scan op de röntgenafdeling.

Aan de hand van deze onderzoeken en de screening door de vaatverpleegkundige en podotherapeut wordt een behandelplan opgesteld. De bevindingen worden tijdens een bijeenkomst door verschillende specialisten besproken en geëvalueerd.
Dit
behandelplan kan onder andere bestaan uit een wondbehandeling, podotherapeutische hulpmiddelen, schoenaanpassingen of gipsen. Wondbehandeling kan eventueel gecombineerd worden met medicatie.

Soms is het noodzakelijk om een patiënt met een wond op te nemen in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld voor intensievere wondbehandeling of medicatie via het infuus.

Helaas is in sommige gevallen amputatie noodzakelijk. Onder andere wanneer de infectie reeds in het bot is doorgedrongen en andere behandelingen niet voldoende resultaat meer opleveren. Hierdoor dreigt er gevaar voor de overige gezondheid. 

Bij uw eerste bezoek aan de Diabetische voetpolikliniek zijn de volgende zorgverleners tegelijk aanwezig: 

 • vaatchirurg 
 • orthopedisch schoenmaker (op afroep) 
 • gipsverbandmeester (op afroep) 
 • podotherapeut 
 • vaatverpleegkundige

Deze personen bespreken met elkaar én in overleg met u, welke behandeling voor u de beste is. In een later overleg hebben deze personen ook overleg met onderstaande zorgdeskundigen:

 • radioloog
 • revalidatieartsen
 • orthopeed
 • internist
 • diabetes verpleegkundige
 • vaatlaborant 
 • dermatoloog (huidarts)

Voor u én voor uw huisarts is de vaatverpleegkundige het eerste aanspreekpunt. Zij controleert welke afspraken u nodig bent en houdt in de gaten of alles goed verloopt.

Zolang uw voetprobleem blijft bestaan, komt u regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. Dit kan zowel bij de vaatverpleegkundige, de vaatchirurg, de podotherapeut, de orthopedisch schoenmaker, de revalidatiearts of de gipsverbandmeester zijn. Vervolgens kan een gecertificeerde pedicure de voet zorg overnemen.

Het spreekuur van de Diabetische Voetpolikliniek wordt elke dinsdag gehouden op de polikliniek Chirurgie.

U kunt alleen op de Diabetische voetpolikliniek terecht als u daarvoor een afspraak heeft.

Als u voor de eerste keer - of met een nieuwe klacht - een bezoek wilt brengen aan onze polikliniek, dan heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Uw arts stuurt deze naar de polikliniek. U krijgt vervolgens binnen een week een afspraakbrief thuisgestuurd of de secretaresse neemt telefonisch contact met u op.

Let op: zonder verwijzing worden de kosten van afspraak, onderzoek en behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar!

Als u een controleafspraak nodig heeft, dan maken wij die voor u. U hoeft hiervoor niet zelf contact op te nemen met de polikliniek. De bevestiging van uw afspraak sturen wij u toe.

In verband met uw bezoek aan onze polikliniek, vragen wij u om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Dit kunt u doen door een vragenlijst in te vullen. Wij stellen het zeer op prijs, indien u hieraan mee wilt werken. Vertel ons wat er naar tevredenheid verloopt, maar vertel vooral ook waar wij verbeteringen aan moeten brengen. Zo kunnen wij voortdurend de kwaliteit van zorg bewaken en daar waar nodig verbeteren.

Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Ommelander Ziekenhuis komt. Bekijkt u van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback