Uw kind is door de behandelend arts van het ziekenhuis verwezen naar de polikliniek Medische Psychologie. Onderstaand leest u meer over het onderzoek en de behandeling door de psycholoog.  

Het traject bij polikliniek Medische Psychologie is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, van de klacht en van eventuele vragen van uw kind, u als ouder of de behandelend arts.

De behandelend (kinder-)arts in het ziekenhuis kan uw kind naar Medische Psychologie verwijzen. U kunt ook op eigen initiatief bij de arts van uw kind een verwijzing naar Medische Psychologie aanvragen. Uw kind en u zullen vervolgens uitgenodigd worden voor een intakegesprek bij Medische Psychologie.

Naast de psychologen maken de psychodiagnostisch medewerkers onderdeel uit van het team.

Medische Psychologie is gespecialiseerd in de wisselwerking tussen lichamelijke klachten en psychisch welzijn. Ouders en kinderen die bij de kinder- en jeugdpsycholoog komen hebben vaak vragen rondom onder andere de onderwerpen:
 

  • verwerkings- en aanpassingsproblemen door een lichamelijke ziekte, operatie of een andere ingrijpende medische gebeurtenis;
  • (vermoeden van) ontwikkelingsproblemen en/of slaap-, voedings- en regulatieproblemen bij zeer jonge kinderen (0-3 jaar);
  • somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, bijvoorbeeld hoofdpijn-, buikpijn- of vermoeidheidsklachten;
  • problemen met urine incontinentie of poepen (obstipatie, fecale incontinentie, angst voor poepen).

Na de verwijzing door de behandelend arts krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek.

In dit gesprek bespreekt de psycholoog de klachten en mogelijkheden van uw kind met u en (afhankelijk van de leeftijd) met uw kind. De psycholoog stelt daarbij vragen over de ontwikkeling en de leefsituatie van uw kind. Vervolgens wordt in overleg met u en eventueel uw kind besloten of psychologisch onderzoek en/of psychologische behandeling wenselijk is. In sommige gevallen wordt een verwijzing naar een andere instantie geadviseerd.

Afhankelijk van de hulpvraag kan (neuro-)psychologisch onderzoek worden ingezet. Het onderzoek kan gericht zijn op de denkfuncties (aandacht, geheugen en concentratie) en/of op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het testmateriaal is afgestemd op het niveau en de leeftijd van uw kind en kan bestaan uit spelmateriaal, vragen en/of opdrachten. De meeste kinderen vinden het psychologisch onderzoek leuk. Ze ervaren het contact en de aandacht als positief.

Het kan zijn dat u ook een aantal vragenlijsten ontvangt om in te vullen.

Na afloop van het onderzoek krijgt u een nieuwe afspraak toegestuurd voor het nagesprek. Daarin bespreekt de psycholoog de resultaten met u en - afhankelijk van de leeftijd - ook met uw kind.

Wanneer behandeling volgt bij Medische Psychologie wordt het behandelplan met u besproken. Soms bent u als ouder(s)/verzorger(s) geholpen met adviezen over hoe u de klacht van uw kind kunt aanpakken en soms komt uw kind zelf in behandeling.

Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van materiaal en technieken die passen bij het ontwikkelingsniveau van uw kind. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan cognitieve gedragstherapie, ouderbegeleiding, systeemtherapie, EMDR, hypnotherapie of blended e-health.

Onderzoek en/of behandeling bij de psycholoog vindt alleen plaats met instemming van u als gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s). Hiervoor krijgt u voorafgaand aan het intakegesprek een toestemmingsformulier toegestuurd.

Wanneer uw kind ouder dan twaalf jaar is, mag hij of zij hierover meebeslissen en vanaf zestien jaar beslist uw kind zelf, zoals beschreven in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

Bent u gescheiden en heeft u allebei het ouderlijk gezag? Dan is het noodzakelijk dat u beiden expliciet toestemming geeft door middel van een handtekening voor een onderzoek en/of behandeling van uw kind. U ontvangt van ons een formulier hiervoor, voorafgaand aan de intake.

De medewerkers van Medische Psychologie hebben een beroepsgeheim. Patiëntinformatie wordt opgeslagen in een afgeschermd digitaal patiëntendossier. 

Er wordt gerapporteerd aan de behandelend arts die uw kind heeft doorverwezen. In overleg kan ook de huisarts deze rapportage ontvangen. 

Informatieverstrekking aan instanties of instellingen buiten het ziekenhuis vindt uitsluitend plaats met uw toestemming van de gezaghebbende(n).

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Aarzel dan niet om deze te stellen.  

U bereikt de polikliniek Medische Psychologie van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur via het algemene telefoonnummer 088- 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback