Het kan zijn dat u voor één of meer nachten in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Bij het vaststellen van de opnamedatum houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Download voor meer informatie via onderstaande knop de folder 'Informatie bij opname'.

Het kan voorkomen dat u op de afgesproken dag niet naar het ziekenhuis kunt komen. Wij vragen u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven, zodat we een andere patiënt kunnen oproepen. 

Wij zullen dan met u een nieuwe afspraak maken.

Contactpersoon

Voor uzelf en voor ons is het handig wanneer één persoon uit uw familie- of kennissenkring contactpersoon is. Wilt u daarover een afspraak maken met uw partner, familie of vrienden? Deze contactpersoon kan contact opnemen met het ziekenhuis en de informatie doorgeven aan familie en vrienden.

Gemengd verplegen

Het is gebruikelijk dat mannen en vrouwen op dezelfde kamer worden verpleegd (=gemengd verplegen). Heeft u hiertegen principiële bezwaren, bespreekt u dit dan met de verpleging.

Principiële bezwaren

Mogelijk heeft u principiële bezwaren tegen bepaalde medische handelingen, zoals een bloedtransfusie. Wij vragen u om dit zo snel mogelijk schriftelijk, per brief aan uw behandelend arts te melden. Er is dan voldoende tijd om samen met u naar alternatieven te zoeken.

Uitstel van ingreep door overmacht

Hoewel wij volgens planning werken moet een ingreep (operatie of behandeling) soms worden uitgesteld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een spoedeisende operatie tussendoor komt, als de medisch specialist ziek is of als zich andere onvoorziene omstandigheden voordoen. Dit uitstel kan plaatsvinden vóórdat u bent opgenomen, maar soms ook op de dag van uw behandeling of operatie zelf, terwijl u al in het ziekenhuis ligt. Wij zullen u zo snel mogelijk over het uitstel en de oorzaak daarvan informeren. Met u wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat de operatie of behandeling door het Ommelander Ziekenhuis is uitgesteld. De nieuwe afspraak wordt zo snel mogelijk ingepland.
Voor de eventuele financiële gevolgen van uitstel door overmacht is het Ommelander Ziekenhuis niet aansprakelijk.
Uiteraard realiseren wij ons wel dat het uitstellen van een operatie of behandeling voor u bijzonder vervelend is. Wij doen er dan ook alles aan om een geplande ingreep ook onder onvoorziene omstandigheden te laten doorgaan.

Voor een onderzoek of een operatie is het meestal belangrijk dat u nuchter bent. Dit houdt in dat u niets meer mag eten, drinken en niet mag roken vanaf een afgesproken tijdstip. Nuchter zijn is erg belangrijk om problemen bij de verdoving, zoals braken en misselijkheid, te voorkomen. Moet u ook nuchter zijn voor de behandeling dan heeft u hiervan bericht gekregen. Wij vragen u op de dag dat u wordt opgenomen:

· thuis te douchen of een bad te nemen;

· geen make-up en nagellak te gebruiken. Dit omdat de arts tijdens de ingreep aan de kleur van de huid en de nagels belangrijke informatie afleest over uw lichamelijke toestand;

· geen bodylotion te gebruiken;

· sieraden, inclusief piercings en waardevolle spullen thuis te laten. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Infectierisico

Heeft u kort voor uw opname een infectie(ziekte) gehad, dan willen wij dit graag weten. Een infectie(ziekte) kan, ook al bent u zelf inmiddels genezen, extra risico’s inhouden voor uw medepatiënten en het ziekenhuispersoneel. Wilt u ook doorgeven of u:

· werkt of woont op een boerderij met varkens, vlees-kippen of vleeskalveren of op een andere wijze in contact komt met deze dieren;

· of u het afgelopen jaar in een buitenlandse zorginstelling opgenomen bent geweest;

· of u van uw arts heeft gehoord dat u een MRSA of BRMO-bacterie bij u draagt;

· de afgelopen 3 maanden in een asielzoekerscentrum heeft gewoond;

· een huisgenoot heeft die MRSA bij zich draagt.

U kunt bellen met de afdeling Opname via het algemene nummer van het ziekenhuis: 088 - 066 1000. Bent u reeds in het ziekenhuis, wilt u dan uw arts of verpleegkundige inlichten?

Gebruik van medicijnen bij een opname

Voor een goede behandeling is het van belang dat er bij opname in het ziekenhuis een volledig en actueel medicatieoverzicht van u beschikbaar is. Daarom heeft u voorafgaand aan of bij opname een gesprek met een apothekersassistent en/of verpleegkundige. Wij noemen dit het medicatieverificatie-gesprek. Voor dit gesprek vragen we uw medicatieoverzicht op bij uw eigen apotheek. Heeft u hiertegen bezwaar dan kunt u dit aangeven bij uw eigen apotheek.

Voor opname

Gebruikt u medicijnen, dan kunt u deze gewoon innemen voor opname, tenzij uw specialist iets anders met u heeft afgesproken. Gebruikt u bij het innemen wel zo weinig mogelijk water. Plastabletten mag u voor de ingreep niet innemen, tenzij anders met u is afgesproken. Heeft u diabetes of gebruikt u bloedverdunners, overlegt u dan met uw specialist of u de medicijnen mag blijven gebruiken.

Tijdens opname

Bij opname in het ziekenhuis is het van belang dat u de geneesmiddelen die u gebruikt meeneemt, samen met een actueel medicatieoverzicht. Een medicatieoverzicht kunt u gratis ophalen bij uw apotheek. De meegebrachte medicijnen geeft u aan de verpleegkundige af. De arts die u behandelt, gaat na welke medicijnen u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis moet blijven gebruiken. Deze medicijnen krijgt u van het ziekenhuis. Uitzondering hierop zijn o.a. anticonceptiemiddelen en homeopathische middelen. De verpleegkundige bespreekt dit in het opnamegesprek met u. Daarna kunt u uw eigen medicijnen het beste aan iemand meegeven naar huis. Dit om vergissingen te voorkomen. Neemt u tijdens opname geen medicijnen in zonder overleg met uw specialist of verpleegkundige. Een combinatie van medicijnen kan namelijk gevaarlijk zijn.

Bij ontslag

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kan het zijn dat er wijzigingen in uw medicatie zijn aangebracht. Er is bijvoorbeeld een bepaald medicijn gestopt of de specialist heeft een nieuw medicijn gestart. Bij ontslag worden deze wijzigingen in medicatie met u besproken en wordt een nieuw medicatieoverzicht verzonden naar uw huisarts en apotheek. Uitgebreide informatie hierover is ook terug te vinden op de website van het Ommelander Ziekenhuis.

Voor het verblijf in ons ziekenhuis hoeft u alleen enkele persoonlijke gegevens, toiletartikelen en (bed)kleding mee te nemen. Als geheugensteuntje noemen we een aantal zaken.

· Legitimatiebewijs. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Ouder(s) hebben voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs nodig. Of kinderen staan bijgeschreven in het paspoort van (één van de) ouders.

· Diabetes-, trombose- of allergiekaart.

· Dieetlijst. · Alle medicijnen die u gebruikt, liefst in originele verpakking.

· Pyjama, ondergoed, ochtendjas, pantoffels.

· Gemakkelijk zittende kleding en schoenen.

· Toiletartikelen (tandenborstel, tandpasta, kam, zeep, scheergerei, maandverband en tampons, e.d.).

Handdoeken en washandjes hoeft u niet mee te nemen. Die krijgt u in het ziekenhuis. Op de patiëntenkamers is voor elke patiënt een kast beschikbaar. Wij adviseren u om geen waardevolle spullen mee te nemen.

Wanneer u op de dag van uw opname naar het ziekenhuis komt, meldt u zich aan bij een van de aanmeldzuilen in de centrale hal. U krijgt dan een ticket waarop het routenummer staat dat u moet volgen naar de afdeling waar u wordt opgenomen.

Het opnamegesprek op de afdeling

Op de afdeling ontvangt een (leerling) verpleegkundige u en heeft met u een opnamegesprek. Hij of zij vertelt u het een en ander over de verpleegafdeling en laat u de afdeling zien. Tijdens het opnamegesprek kan de verpleegkundige ook nog de volgende onderwerpen met u bespreken:

  • medicijngebruik

Alle van huis meegebrachte medicijnen kunt u aan de verpleegkundige afgeven. De arts die u behandelt, zal nagaan welke medicijnen u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt blijven gebruiken. Kunt u de medicijnen blijven gebruiken, dan krijgt u deze van het ziekenhuis. Dit geldt niet voor anticonceptiemiddelen en homeopathische middelen. Uw eigen medicijnen kunt u het beste aan iemand meegeven naar huis. Dit om vergissingen te voorkomen.

  • dieet

Als u thuis een dieet volgt, dan is het belangrijk dat u dit aan de verpleegkundige doorgeeft.

  • overgevoeligheid

Bent u overgevoelig (=allergisch) voor bijvoorbeeld jodium, pleisters, bepaald voedsel of bepaalde medicijnen? Vertel het tijdens het opnamegesprek. Dan houden wij daar rekening mee.

  • infectierisico

Infectierisico’s willen wij zoveel mogelijk beperken. Daarom kan het zijn dat u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt behandeld met extra voorzorgsmaatregelen, zoals het verplegen op een aparte kamer of het dragen van een mondkap, handschoenen en/of schort door het personeel.

Ook als u zelf extra gevoelig bent voor allerlei infectieziekten, worden dit soort voorzorgsmaatregelen getroffen. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat u tijdens uw verblijf een infectie (ziekte) oploopt.

Op de meeste verpleegafdelingen gelden de volgende richtlijnen. Ze zijn bedoeld om het verblijf voor iedereen zo plezierig mogelijk te maken.

Kamerindeling

Elke verpleegafdeling heeft een aantal één-, en tweepersoonskamers. Of u alleen of met iemand anders op een kamer komt te liggen, hangt van een aantal zaken af. We kijken naar de aard en ernst van uw ziekte. Maar ook het aantal bedden dat op het moment van uw opname beschikbaar is, speelt mee.

Het is gebruikelijk dat mannen en vrouwen op dezelfde kamer worden verpleegd (=gemengd verplegen). Heeft u hiertegen principiële bezwaren, bespreekt u dit dan met de verpleging.

Roken

Roken is in het gehele ziekenhuis verboden. Ook buiten het ziekenhuis is het niet toegestaan om te roken. 

Dagverblijf

In het ziekenhuis zijn voor de patiënten dagverblijven ingericht. U kunt hier met andere patiënten een praatje maken, televisie kijken of een spelletje doen.

De dagindeling

In een ziekenhuis gebeuren veel dingen op vastgestelde tijden. Dit hangt samen met de organisatie van zaken als de maaltijden en werktijden van afdelingen als het laboratorium. Het valt niet te voorkomen dat de dagindeling op de verpleegafdeling afwijkt van wat u gewend bent.

Overdag kunt u tussen deze vaste momenten door, als er medisch en/of verpleegkundig geen bezwaren zijn, naar één van de dagverblijven of de bezoekershal gaan. Wanneer u de verpleegafdeling verlaat, geeft u dan even aan één van de verpleegkundigen door waar u bereikbaar bent. Er kan zich namelijk altijd iets voordoen waarvoor men u onverwacht (eerder) nodig heeft.

De dagindeling ziet er ongeveer als volgt uit. Deze indeling kan afwijken, doordat er bijvoorbeeld een onderzoek moet plaatsvinden.

Eten en drinken

U heeft bij opname in het ziekenhuis een ruime keuze; u krijgt veel vrijheid in de maaltijdomenten. Daarnaast bieden wij u een ruime keuzemogelijkheid in wat u wilt eten en een vrije keuze in uw warme maaltijdmoment; dit kan zowel ’s middags als ’s avonds.

Bij de maaltijdbereiding houden wij rekening met een eventueel dieet dat u thuis volgt. Wanneer het nodig is de samenstelling en de bereiding van uw maaltijden aan te passen in verband met de behandeling in het ziekenhuis, dan neemt één van onze diëtisten daarover contact met u op.

Als u bepaalde producten niet mag eten vanwege uw geloofsovertuiging of als u bijvoorbeeld vegetarisch eet, dan kunt u dit doorgeven aan de facilitair servicemedewerker. Bij de warme maaltijdbereiding houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Bezoek

Verblijft u in het ziekenhuis dan is het erg fijn om bezoek te ontvangen. Komen er voor u meer dan twee bezoekers, vraagt u hen dan om elkaar af te wisselen. Als u uit bed mag, kunt u met uw bezoek naar één van de dagverblijven of naar de centrale hal gaan.

Het ziekenhuis beschikt over enkele familiekamers. Het kan zijn dat het gewenst of noodzakelijk is, dat bezoek in het ziekenhuis overnacht. U kunt met een verpleegkundige overleggen of u een familiekamer kunt gebruiken.

Patiënten kunnen in het Ommelander Ziekenhuis dagelijks bezocht worden. Op iedere afdeling zijn er ruime bezoektijden in de middag en avond. Deze kunnen verschillen per afdeling. Voor de meeste afdelingen gelden de bezoektijden: dagelijks van 15.00 – 19.30 uur. Uitzonderingen zijn de kinder-, kraam-, gynaecologie- en IC-afdeling en de Spoedeisende Hulp (SEH).

Verzorging en behandeling

Bij uw verzorging en behandeling in het ziekenhuis zijn diverse medewerkers betrokken.

Op de verpleegafdeling krijgt u te maken met (leerling-) verpleegkundigen, secretaresse, medewerkers van de huishoudelijke dienst en voedingsassistenten. Er is verder altijd één specialist die uw behandeling leidt (uw hoofdbehandelaar) en andere deskundigen kan inschakelen. Deze specialist bezoekt u in het algemeen dagelijks en overlegt met u welke 11 onderzoeken worden verricht en welke behandeling voor u de meest efficiënte is. De behandelend arts is ook degene die u informeert over uw ziekte, de behandelingsmogelijkheden, de eventuele onderzoeken, de resultaten daarvan en eventueel ongemak dat kan optreden na de behandeling.

Op de verpleegafdeling kunnen ook arts-assistenten en/of coassistenten werkzaam zijn. Deze artsen zijn bevoegd tot het verrichten van bepaalde handelingen; zij worden begeleid door één van de specialisten van het ziekenhuis. Mogelijk krijgt u bij uw behandeling ook te maken met een verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, ergotherapeut, diëtist of met medewerkers van de afdeling Radiologie of van het laboratorium.

Uw wensen en behoeften zijn de leidraad bij de organisatie van onze zorg voor en aan u. Zijn er bij u onduidelijkheden over de behandeling of de te volgen onderzoeken, vraagt u dan gerust aan uw arts of één van de verpleegkundigen om informatie.

U hebt recht op nauwkeurige informatie over voorgestelde onderzoeken en behandeling. Maar ook over de te verwachten gevolgen, eventuele risico’s en vooruitzichten en over eventuele alternatieven van onderzoek of behandeling.

Inzet hulpmiddelen

Het ziekenhuis heeft voor mensen met een functiebeperking verschillende hulpmaterialen zoals een rolstoel, looprekje en steunkousen beschikbaar. Mocht u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis aan hulpmaterialen behoefte hebben, dan kunt u een van de verpleegkundigen hierom vragen. Mocht bij u of uw familie de behoefte bestaan aan een persoonlijk gesprek met de behandelend specialist, dan kunt u dit regelen via een verpleegkundige van de afdeling of via de secretaresse van de specialist.

Dienstverlening

Het ziekenhuis heeft een aantal mogelijkheden om u te helpen bij het vinden van een oplossing voor eventuele vragen of problemen die voortvloeien uit de opname of behandeling.

Geestelijke verzorging

Uw eigen pastoor of dominee kan u in het ziekenhuis bezoeken. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor contacten met uw humanistisch raadsman of - vrouw. Wij raden u aan uw kerk of geloofsgemeenschap vooraf te berichten van uw opname in het ziekenhuis. Op elke verpleegafdeling zijn enkele bijbels beschikbaar.

Maatschappelijk werk

Opname in het ziekenhuis kan tot gevolg hebben dat er vragen bij u opkomen, waarop u zelf niet direct een antwoord weet. Ook kan het voorkomen dat uw opname of ziekte tot bepaalde onzekerheden of moeilijkheden leidt, bijvoorbeeld in uw thuissituatie of op uw werk. In dit soort situaties kunt u een beroep doen op een van de maatschappelijk werkers van het ziekenhuis. Bespreekt u dit met uw behandelend arts. De thuiszorg transferverpleegkundige zorgt er vervolgens voor dat wat met u is afgesproken, geregeld is op het moment dat u naar huis gaat; u weet dus voor u het ziekenhuis verlaat, waarop u thuis kunt rekenen.

Voorzieningen

Het ziekenhuis heeft een aantal voorzieningen, waarvan u tijdens uw verblijf gebruik kunt maken zoals: Televisie Bij elk bed bevindt zich een televisie.

Restaurant

Op de eerste verdieping, boven de centrale hal, bevindt zich het restaurant. Dit restaurant is toegankelijk voor patiënten, bezoekers en personeel. We hebben een breed assortiment, waaronder diverse belegde broodjes en warme maaltijden.

Openingstijden:
maandag t/m donderdag                                      10.00-18.30 uur
vrijdag                                                                   10.00-16.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen                          11.30-13.30 uur

Kiosk

In de bezoekershal bevindt zich de kiosk. Hier vindt u een uitgebreid assortiment tijdschriften, wenskaarten, toiletartikelen, zoetwaren, frisdrank, ijs ed. Ook bestaat de mogelijkheid om hier een kopje koffie, thee of frisdrank te gebruiken of iets te eten.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag                                            08.00-19.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen                         14.30-18.30 uur

Post

U kunt in het ziekenhuis post ontvangen. De post wordt dagelijks op de afdeling bezorgd. Een juiste en volledige adressering is daarbij van belang. U kunt uw post laten zenden naar:  

Ommelander Ziekenhuis Groningen
Afdeling (uw afdeling invullen)
T.a.v. (uw naam invullen)
Pastorieweg 1
9679
BJ Scheemda

Op het plein voor de hoofdingang staat een brievenbus van PostNL.

Uw behandelend specialist bezoekt u dagelijks en spreekt dan met u af wanneer u weer naar huis kunt. Dit hangt onder andere af van het verloop van uw herstel.

Vervoer naar huis

Wij vragen u het vervoer naar huis zelf te regelen. U kunt een familielid of goede bekende vragen u op te halen. Lukt dat niet, dan kunt u een taxi (laten) bellen. Houdt u er rekening mee dat u de kosten hiervan direct moet afrekenen. Het kan zijn dat u in overleg met uw behandelend arts op weekendverlof gaat. Dit verlof loopt in het algemeen van zaterdagmorgen tot zondagavond.

Nazorg

Het ziekenhuis informeert uw huisarts over uw vertrek naar huis. De verdere nazorg gebeurt onder begeleiding van uw huisarts. Het zou kunnen dat u nog voor een controleafspraak naar het ziekenhuis terugkomt.

Thuiszorg

Het kan zijn dat u na de opname in het ziekenhuis thuis hulp nodig heeft. Of misschien heeft u hulpmiddelen (zoals een bed of krukken), thuisalarmering of hulp van Tafeltje-Dekje nodig.

In overleg met u geeft de verpleegafdeling uw naam door aan een zogenaamde transferverpleegkundige. Hij of zij nodigt u en eventueel uw naaste familie uit voor een gesprek om te kijken welke zorg en hulpmiddelen u nodig heeft. Het kantoor van deze verpleegkundige bevindt zich in het ziekenhuis. De transferverpleegkundige zorgt er vervolgens voor dat alles is geregeld wat u met elkaar heeft afgesproken. U weet dus al voor u het ziekenhuis verlaat, waarop u thuis kunt rekenen.

Verpleeg- of verzorgingshuis

Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis niet (meteen) naar huis kunnen terugkeren dan proberen wij in overleg met u en uw familie hiervoor een 14 oplossing te vinden, bijvoorbeeld door een (tijdelijke) opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. De transferverpleegkundige van het ziekenhuis adviseert u en uw familie hierbij en regelt een en ander voor u.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback