Gezond, veilig en prettig werken

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen, het ziekenhuis waar we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.
Bij het verwezenlijken van deze ambitie zijn de volgende kernwaarden voor ons heel belangrijk: met elkaar, respectvol en gastvrij. Op basis van deze kernwaarden hebben we een gedragscode opgesteld. Daarin staat beschreven wat we van medewerkers verwachten in termen van afspraken rond gedrag en omgangsvormen.
» bekijk de gedragscode 'Gewoon goed doen'

We willen een ziekenhuis zijn waar het ook voor alle medewerkers goed werken is. Wij zorgen voor arbeidsomstandigheden die een goed leef- en werkklimaat waarborgen. Daarbij letten we op de naleving van de Arbo-wetgeving. Voorbeelden van projecten op het gebied van arbeidsomstandigheden in het Ommelander Ziekenhuis zijn:

  • risico-inventarisatie en evaluatie
  • fysieke belasting
  • veiligezorg®
  • schokkende gebeurtenissen
  • gevaarlijke stoffen

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Regelmatig voert het Ommelander Ziekenhuis op de afdelingen een RI&E uit. We onderzoeken dan hoe het met de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie is gesteld en op welke punten we kunnen verbeteren.
Na de RI&E stellen we een plan van aanpak op. Hierin staan de geconstateerde knelpunten en geformuleerde adviezen. Ook is er een planning opgenomen waarin de stappen staan om de risico’s en knelpunten in de arbeidsomstandigheden te voorkomen of op te lossen.

Fysieke belasting

Fysieke (lichamelijke) belasting is een belangrijke oorzaak van het ziekteverzuim in de gezondheidszorg. Wij besteden dan ook veel aandacht aan maatregelen om klachten te voorkomen.
Als er toch klachten zijn, moet er zo snel mogelijk naar oplossingen gezocht worden.

We verzorgen scholingen op het gebied van houding en beweging. Bovendien kan de medewerker een aanvraag doen voor werkplekonderzoek.

Veiligezorg®

Het doel van het project Veiligezorg® is het bereiken van een afname van het aantal agressie- en geweldsincidenten in onze organisatie en een toename van het veiligheidsgevoel bij medewerkers.

Het melden en registreren van incidenten, opstellen van gedragsregels, snelrecht (voorheen lik-op-stuk beleid), maar ook de objectieve veiligheidssituatie verbeteren zijn enkele elementen uit het project. We werken daarin samen met de ketenpartners, Politie, Openbaar Ministerie en de gemeente. 

Schokkende gebeurtenissen

Het omgaan met emoties en leed hoort bij het werken in een ziekenhuis. Soms gebeuren er echter dingen die medewerkers meer raken dan anders en die als schokkend worden ervaren.
Het praten over schokkende gebeurtenissen is belangrijk. Bij een vertrouwenspersoon kan een medewerker anoniem en onder geheimhouding terecht voor vragen, klachten en meldingen. Ook bij twijfel of als iemand niet goed raad weet met de situatie adviseren we om te praten.

Gevaarlijke stoffen

In ziekenhuizen werken we op veel plaatsen met gevaarlijke stoffen. Vaak zijn er op meer plekken gevaarlijke stoffen dan in eerste instantie wordt gedacht. Een goed registratiesysteem is daarom essentieel.
De medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis hebben toegang tot de database ‘gevaarlijke stoffen’. Hierin staan de gevaarlijke stoffen vermeld en is het mogelijk werkinstructiekaarten en gevarenkaarten af te drukken.