Medisch dossier

Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling wordt er een medisch dossier aangelegd. De rechten van patiënten en plichten van zorgverleners daarbij zijn wettelijk vastgelegd.

Rechten

De rechten van patiënten bij hun medisch dossier staan deels in de Wet Geneeskunde Behandelings Overeenkomst (WGBO), deels in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Patiënten hebben het recht hun medisch dossier in te zien en om een kopie, correctie, aanvulling of vernietiging van hun dossier te vragen.

Recht op inzage dossier
U heeft recht om uw medisch dossier in te zien met uitzondering van gegevens die niet over uzelf gaan. Ook kunt u iemand machtigen om namens u uw dossier in te zien. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier. Als kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud zijn, moeten zij zelf daar eerst toestemming voor geven. Kinderen die ouder zijn dan 16 jaar beslissen helemaal zelf over toestemming en inzage.

U kunt uw behandelend arts vragen om inzage in uw dossier of in het dossier van uw kind. U kunt hiervoor een afspraak maken met de betreffende medisch specialist. Meld dat het om inzage gaat: er kan dan voldoende tijd worden gereserveerd. Een inzageverzoek wordt geregistreerd als consult. Hier kunnen, afhankelijk van hoe u bent verzekerd, eigen risico kosten voor u aan zijn verbonden.

Een kopie van uw medisch dossier opvragen 
Wilt u een kopie van uw medische gegevens opvragen? Print dan onderstaand formulier uit en stuur deze ingevuld en ondertekend samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar ons op.
U kunt dit per e-mail naar secretariaatrvb@ozg.nl sturen, of (gefrankeerd) per post sturen naar
Ommelander Ziekenhuis Groningen, t.a.v. secretariaat Raad van Bestuur, Postbus 30.000, 9670 RA Winschoten.

We kunnen u het formulier ook per e-mail of post opsturen. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen, afdeling Medische Zaken. U bereikt hen via telefoonnummer 088 – 066 1000 of e-mail secretariaatrvb@ozg.nl.

Een correctie, aanvulling of vernietiging van uw dossier opvragen
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen, afdeling Medische Zaken. U bereikt hen via telefoonnummer 088 – 066 1000 of e-mail secretariaatrvb@ozg.nl.

Recht op privacy

U heeft als patiënt het recht te bepalen of informatie over u aan anderen mag worden doorgegeven. Zorgverleners kunnen alleen mét uw toestemming informatie over uw ziekte en behandeling aan anderen geven. Deze toestemming kunt u mondeling of schriftelijk geven en moet in uw medisch dossier opgetekend worden.

Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Maar ook de Wbp en de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) kunnen van toepassing zijn om te bepalen hoe lang een zorgverlener een medisch dossier moet bewaren. Zie ook de veelgestelde vragen hieronder.

Dossierplicht en beveiliging

Op grond van de WGBO zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. De Wbp schrijft voor dat zorgverleners medische dossiers goed beveiligen. Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot het dossier van een patiënt.

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Uitwisseling van medische gegevens via het elektronisch patiëntendossier (EPD) is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de patiënt. Dit komt voort uit de WGBO en de Wbp.