Cliëntenraad

Al jaren kent het Ommelander Ziekenhuis Groningen een cliëntenraad. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten meedenken en meepraten.

Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), is elk ziekenhuis verplicht een cliëntenraad te hebben. De wet regelt dat patiënten en hun familie via de cliëntenraad inspraak hebben.

Wat doet de cliëntenraad

De cliëntenraad heeft uitgebreide bevoegdheden en brengt advies uit aan de Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. De clientenraad heeft regelmatig contact en overleg met de Raad van Bestuur over allerlei kwesties die van belang zijn voor patiënten.
De raad komt iedere maand bij elkaar en bespreekt dan onderwerpen die belangrijk zijn voor patiënten. Voorbeelden van onderwerpen:

 • bezoektijden
 • toegankelijkheid van het gebouw en de afdelingen
 • patiëntenvoorlichting
 • kwaliteit van de zorgverlening, begroting en de jaarrekening
 • de voorzieningen in de ziekenhuizen
 • het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling
 • voorzieningen op het gebied van (patiënt) veiligheid.

Voor informatie over de werkzaamheden van de cliëntenraad in 2017 verwijzen wij u naar het jaarverslag.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad van het Ommelander Ziekenhuis bestaat uit leden, die allemaal in de nabije omgeving van een van de locaties wonen. Sommige leden vertegenwoordigen een bepaalde groepering, bijvoorbeeld ouderen of chronisch zieken. Anderen zijn niet gebonden aan een bepaalde patiëntenorganisatie, maar vertegenwoordigen iedere willekeurige patiënt. De leden van de cliëntenraad vormen samen een goede afspiegeling van de verschillende patiëntengroepen.

De leden worden voor vier jaar gekozen en zijn daarna herkiesbaar. De leden van de cliëntenraad kunnen maximaal acht jaar in de raad zitten.

Huidige leden van de cliëntenraad

Leden van de cliëntenraad van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (locaties Delfzicht en Lucas) zijn:

 • de heer W. (Wim) Wildeman, voorzitter - Delfzijl  
  e-mail: wwildemanfth82@hotmail.com
 • mevrouw A.M. (Marian) Blitterswijk, vicevoorzitter - Delfzijl
 • mevrouw C.K. (Christien) Meijer-Dijkema - Beerta
 • mevrouw P. (Nelly) Muysson-Rijks - Winschoten
 • mevrouw B.G. (Bertha) de Lange - Heiligerlee
 • de heer J.S.  (Jan) Siegers - Nieuwolda
 • de heer J. (Hans) de Bruine - Blijham

Vragen, opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de cliëntenraad via clientenraad@ozg.nl.