Organisatie

In het mooie open Groninger landschap staat het splinternieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen. Een modern algemeen ziekenhuis dat zorg biedt van aantoonbaar uitstekend niveau.
Het ziekenhuis staat voor hoogwaardige zorg voor de patiënt in verschillende situaties. Zo is er de spoedeisende zorg en regionaal wordt tweedelijns medisch specialistische zorg aangeboden. Het nieuwe ziekenhuis in Scheemda direct naast de A7 is het centrum voor het bieden van zorg maar ook zijn er verschillende servicepunten in de regio waar zorg dichtbij huis wordt geboden.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten. Jaarlijks vinden er ongeveer 88.000 eerste polikliniekbezoeken en 130.000 herhalingsbezoeken plaats. Rond de 13.000 mensen worden per jaar opgenomen en daarnaast komen er zo’n 15.000 mensen naar het ziekenhuis voor een vorm van dagbehandeling. De organisatie richt zich op positieve gezondheid waarbij het functioneren en welbevinden van de patiënt centraal staan. Er werken ruim 1400 medewerkers, waaronder ruim 100 medisch specialisten in loondienst. De medewerkers zijn gemotiveerd en klantgericht. Zij vinden het prettig om bij het Ommelander Ziekenhuis te werken en laten dat dagelijks in hun werk zien. Er is ruimte en aandacht voor vernieuwingen en er heerst een goed scholingsklimaat. Het ziekenhuis behandelt de patiënten en hun naasten respectvol en betrekt hen bij de zorg, waarbij het ziekenhuis het belangrijk vindt dat patiënten, bezoekers maar ook medewerkers zich bij het Ommelander Ziekenhuis thuis voelen.

Het Ommelander Ziekenhuis is een belangrijke spil in het organiseren en bevorderen van onderlinge samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en partners in de regio. Alleen als zorgaanbieders goed samenwerken, kunnen patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Bevorderen van samenwerken is en blijft daarom een belangrijk thema. 

Het Ommelander Ziekenhuis maakt sinds december 2015 statutair onderdeel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Binnen het UMCG fungeert het als een volledig zelfstandig ziekenhuis. Het Ommelander Ziekenhuis en het UMCG werken nauw samen bij het leveren van ziekenhuiszorg in de regio Noord- en Oost-Groningen. Daartoe bestaan er op het niveau van de vakgroepen uit beide huizen contacten tussen de medische professionals.
Het Ommelander Ziekenhuis levert als regionaal streekziekenhuis laagdrempelige persoonsgerichte basiszorg. Het UMCG levert als universitair medisch centrum hoog complexe zorg en diagnostiek en/of behandeling van zeldzame of meerdere aandoeningen.

Meer informatie vindt u op de website van het ziekenhuis: ommelanderziekenhuis.nl

Besturingsmodel

De bestuurlijke organisatie van het Ommelander Ziekenhuis bestaat uit een raad van commissarissen en een raad van bestuur. De Zorgbrede Governance Code vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording.
De raad van bestuur is een collegiaal bestuur bestaande uit twee leden. Per 1 juli zal de voorzittersrol worden vervuld door mevrouw H. Sanders. De voorzitter richt zich vanuit haar portefeuille vooral op de bedrijfsvoering en hieraan gerelateerde in- en externe contacten. Het lid richt zich vooral op de medische zaken. Een nadere invulling van beide portefeuilles zal na indiensttreding van het lid in wederzijds overleg met de collega plaatsvinden en nadien worden vastgesteld door de raad van commissarissen. De raad van bestuur is integraal bevoegd en verantwoordelijk. De leden van de raad van bestuur leggen zowel collectief als individueel verantwoording af aan de raad van commissarissen.

De raad van bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor:

 • het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van het Ommelander Ziekenhuis zoals omschreven in de statuten, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van hoogwaardige kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen;
 • de uitwerking van het meerjaren strategisch beleidsplan;
 • het realiseren van de afspraken met het UMCG in het kader van de ‘juiste zorg op de juiste plaats’;
 • nemen van besluiten in belangrijke strategische zaken, altijd vanuit een lange termijn visie.
 • het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de organisatie, waarbij de raad van bestuur door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
 • de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
 • het verwoorden en actief uitdragen van de waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
 • het borgen en innoveren van kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • het bevorderen van een gezonde toekomstbestendige financiële huishouding;
 • het bevorderen van het maatschappelijk ondernemerschap en innovatie;
 • het realiseren van goed werkgeverschap;
 • het naleven van de relevante wet- en regelgeving;
 • het bevorderen van een open overlegcultuur en hierop aansluitende overlegstructuur;
 • het versterken van de integriteit van de organisatie, haar medewerkers, haar data en de markt
 • het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij de raad van bestuur bekend is en dat deze informatie juist, ter zake en volledig is.

De raad van toezicht zoekt een lid raad van bestuur medische zaken.

Profiel lid raad van bestuur medische zaken

Het lid raad van bestuur is een ervaren medisch professional die zich vol passie inzet voor zowel besturen als voor het welzijn van de patiënt. Heeft aantoonbare kennis en vaardigheden m.b.t. veranderingsprocessen in een of meerdere ziekenhuizen. Hij/zij beschikt daarnaast over aantoonbare kennis en vaardigheden op het gebied van kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Het lid raad van bestuur onderschrijft de Zorgbrede Governance Code en het visiedocument 'Medisch Specialist 2025' (FMS). Hij/zij is gemotiveerd; om de gezondheid van de inwoners in de regio te bevorderen; om elke patiënt als uniek mens te bezien; om betrokken te zijn bij de inrichting van de juiste zorg op de juiste plek. Optimale zorg wordt geleverd door gemotiveerde professionals die zich gewaardeerd voelen. Dit vraagt om gerechtvaardigd vertrouwen in die professionals. Gerechtvaardigd, omdat inzichtelijk is wat de kwaliteit en uitkomsten van zorg zijn. Hiervoor is samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals en samenwerking met ziekenhuizen, opleiding en - onderzoeksinstituten, verzekeraars, bedrijven en overheden, maar vooral samenwerking met patiënten essentieel. Het lid raad van bestuur is door eigen ervaring en inhoudelijke kennis van de medische werkvloer in staat een constructieve verbinding met het stafbestuur te onderhouden. Het lid raad van bestuur is actief in het in- en externe zorgnetwerk. Hij/zij is een betrouwbare ambassadeur met natuurlijke autoriteit. Voor hem/haar is leidinggeven met compassie voor menselijke aspecten in evenwicht met een professionele zakelijke houding. Hij/zij is in staat anderen te doen excelleren in hun rol. Hij/zij waarborgt een goede samenwerking met de de mede bestuurder en de managers en biedt waar nodig helderheid in het verdelen van taken en verantwoordelijkheden.

Kwaliteiten als diplomatie, integriteit en verbindend vermogen zijn passend. In de profilering is hij/zij onmiskenbaar bestuurder en tegelijkertijd goed benaderbaar voor medewerkers. Moeilijke gespreksonderwerpen worden niet uit de weg gegaan. Het lid raad van bestuur weet aan alle betrokkenen op overtuigende wijze uit te leggen, waarom bepaalde (strategische) keuzes noodzakelijk zijn.
Dit doet hij/zij met passie, met plezier en op inspirerende wijze, gecombineerd met de nodige humor.

Hij/zij voelt zich hierbij verbonden met het eigenstandige karakter en de specifieke vraagstukken van het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Hij/zij weet uit de verschillende vormen van samenwerking het beste voor het Ommelander Ziekenhuis te bereiken.

Competenties lid raad van bestuur medische zaken

 • Visie
  Combineert maatschappelijke trends, ontwikkelingen rond de medisch specialist in een veranderend zorglandschap en ontwikkelingen m.b.t. technologie, inclusief opleidingen voor zorgprofessionals, tot een uitgesproken en geïntegreerde toekomstvisie;
 • Teamplayer
  Samenwerken en vertrouwen. Werkt actief samen binnen de raad van bestuur. Heeft een goed empathisch vermogen en creëert een goede balans tussen de zakelijk en de menselijke kant. Ondersteunt, indien nodig, het management om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van de gemeenschappelijke doelstellingen van het Ommelander Ziekenhuis;
 • Beïnvloeden van cultuur
  Het implementeren van een goed leerklimaat, gericht op vernieuwende werkwijzen, professioneel leiderschap en resultaatgerichtheid. Het doorvoeren van organisatie- en cultuurveranderingen met het oog op doelmatigheid en toekomstbestendigheid, het verbeteren van de interne bedrijfsvoering. Het versterken van klantgerichtheid;
 • Empathisch vermogen
  Creëert een goede balans tussen de zakelijk kant en de menselijke kant van de organisatie.
 • Verbinding
  Inspireert, is zichtbaar aanwezig en beschikt over natuurlijk gezag. Heeft een open, samenbindende stijl van leidinggeven en weet mensen in hun kracht te zetten. Werkt op constructieve wijze samen met het management en zorgt nadrukkelijk voor verbinding met (vertegenwoordigers van) interne stakeholders zoals de cliëntenraad, maar ook externe stakeholders zoals ketenpartners, externe toezichthouders, zorgverzekeraars, overheden, etc.;
  Is contactueel en communicatief sterk. Beschikt over de vaardigheid om zorgprofessionals, managers en bestuurders te verbinden, en creëert draagvlak waardoor het Ommelander Ziekenhuis in staat is om zijn doelstellingen te realiseren;
 • Vermogen tot delegeren
  Durft los te laten en te vertrouwen op kwaliteiten van anderen. Delegeert om zelf speelruimte en vrijheid te verkrijgen, is toegankelijk in de organisatie en communiceert met medewerkers op een integere en heldere manier. Stimuleert leiderschap in een organisatie van professionals, waarbij verantwoordelijkheden helder zijn belegd;
 • Besluitvaardigheid
  Is in staat om complexe patronen te doorgronden, beschikt over uitstekende politieke vaardigheden en een goed ontwikkeld moreel kompas, nodig voor het maken van daadkrachtige en heldere keuzes;
 • Netwerken
  Het versterken en uitbouwen van het reeds bestaande netwerk en weet vanuit een initiërende rol nieuwe kansrijke allianties tot stand te brengen, die bijdragen aan de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie. Betrekt anderen in de eigen professionele netwerken.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is in principe gebaseerd op een 40 urige werkweek. In nader overleg bestaat desgewenst de mogelijkheid om maximaal 8 uur per week te besteden aan patiëntenzorg. Inschaling is conform WNT-2 klasse V. Het Ommelander Ziekenhuis levert zo nodig een actieve bijdrage aan het vinden van een baan voor een eventuele partner.

Procedure

Ommelander Ziekenhuis Groningen laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan ozg@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Madelon van Rijn op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Voorafgaand aan de formele benoeming worden de interne gremia van het Ommelander Ziekenhuis in gelegenheid gesteld te adviseren over de kandidaat.

Planning

Er zijn nog geen data vastgesteld voor gespreksronden, deze informatie volgt zo snel als mogelijk.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback