Disclaimer

Op deze pagina kunt u informatie vinden over onder meer aansprakelijkheid en copyright.

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over het Ommelander ZIekenhuis Groningen en haar activiteiten. Het Ommelander Ziekenhuis besteedt veel zorg aan de correcte weergave van de via haar site verstrekte informatie. Het Ommelander Ziekenhuis doet echter geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de in de website verstrekte informatie.
Het Ommelander Ziekenhuis, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze site, of van uw afhankelijkheid van enige informatie die op deze site wordt verstrekt.
Door deze site te bezoeken gaat u ermee akkoord, dat Het Ommelander Ziekenhuis niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade gerelateerd aan het gebruik van informatie en/of materiaal van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze site.
Deze site kan verbindingen (hyperlinks) of verwijzingen naar andere sites bevatten. Het Ommelander Ziekenhuis draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud van die sites. Elke verbinding naar een andere site wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze site.

Wijzigingen en correcties

Het Ommelander Ziekenhuis behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in haar site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat deze dit wenselijk en noodzakelijk achten.

Privacybeleid

Voor Het Ommelander Ziekenhuis is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. Het Ommelander Ziekenhuis verstrekt geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Op deze site worden alle redelijke maatregelen getroffen om het doorzenden van persoonsgegevens naar onze site te beschermen, en om deze informatie te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, verandering of vernietiging. Wij merken op dat handelingen via het internet nooit voor honderd procent veilig of storingsvrij zijn. Met name bij het verzenden van e-mail van en naar deze site moet u altijd rekening houden met de mogelijkheid van inbreuk op de beveiliging.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u via deze site verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om op uw verzoek informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten en voor eventuele andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Daarnaast maken we volledig gebruik van alle informatie die via deze site wordt verzameld die niet op persoonsgebonden gegevens is terug te voeren.
Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens als u informatie verstrekt via deze site stemt u in met het verzamelen, gebruik en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Copyrights

De inhoud van de website van Het Ommelander Ziekenhuis is eigendom van Het Ommelander Ziekenhuis Groningen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Ommelander Ziekenhuis, mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Het auteursrecht, het merkenrecht en alle andere rechten van het intellectuele eigendom op deze site komen toe aan de Het Ommelander Ziekenhuis. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Ommelander Ziekenhuis is het niet toegestaan om op enige wijze gebruik te maken van de inhoud van deze site, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze site.